SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVACE DOKUMENTŮ VE ŠKOLÁCH V KONTEXTU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

POVINNÝ PŘECHOD ŠKOL NA ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBU

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:
Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ukládá školám, bez ohledu na zřizovatele, nejpozději do konce roku 2025 přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou a začít povinně evidovat dokumenty elektronicky. Tato povinnost se zatím nevztahuje na mateřské školy.

Cílem webináře je ukázat:
 • Jak se správně připravit na přechod na elektronickou spisovou službu
 • Co vše se s přechodem na elektronickou spisovou službu změní
 • Jak se s elektronickou spisovou službou pracuje
 • Propojení datové schránky s elektronickou spisovou službu
 • Jak si vybrat správný software
 • Jaké jsou celkově povinnosti školy v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby
 • Jak si ve vaší škole efektivně nastavit systém oběhu dokumentů tak, aby vás časově co nejméně zatěžoval
Obsah webináře vychází z povinnosti škol vést spisovou službu a archivovat dokumenty v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.
OBSAH WEBINÁŘE:
 • Praktické využití spisové služby při práci s dokumenty ve škole
 • Platná legislativa v oblasti spisové služby a archivnictví
 • Povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty
 • Povinnosti škol při vedení spisové služby
 • Elektronická spisová služba a její přínosy
 • Jak se správně připravit na přechod na elektronickou spisovou službu
 • Co vše se s přechodem na elektronickou spisovou službu změní
 • Jak si vybrat správný software
 • Jak se s elektronickou spisovou službou pracuje
 • Napojení datové schránky na elektronickou spisovou službu
 • Práce s elektronickými dokumenty
 • Oběh dokumentů ve škole – doručování, vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání
 • Podací deník vs. software elektronické spisové služby
 • Tvorba spisu, skartační řízení, ukládání archiválií
 • Kontrola, sankce, spisová rozluka
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích
 • Tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plán, vzory skartačního řádu
 • Aktuality k datu konání semináře
 • Řešení modelových případů
 • Příklady dobré praxe

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA slouží ke sledování oběhu dokumentů. Škola tak může sledovat celou délku životního cyklu každého dokumentu od jeho příchodu, přes zpracování až po jeho skartaci či archivaci. Výhodu elektronické spisové služby lze vidět hlavně v pohodlné správě datové schránky, v možnosti elektronického skartačního řízení, elektronického podpisu nebo integrace dalších systémů a lepšímu zabezpečení citlivých údajů zaměstnanců a žáků.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

EU 2
 • V současné době působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, obor školský management.
 • Působila jako garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji a metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na správní řízení ve školách a školských zařízeních, spisovou službu a datové schránky, management škol pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE