PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Webinář je zaměřený na právní odpovědnost základních škol a odpovědnost ředitelů jako statutárních orgánů. Ve školní praxi často dochází k situacím, kdy ředitelé jsou nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech až s přesahem do trestněprávní roviny.

V rámci webináře si účastníci na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací, seznámí se se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

OBSAH WEBINÁŘE:

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání dětí k základnímu vzdělávání,  přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech školy ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům a dalším zaměstnancům (např. pořizování zvukových a obrazových záznamů, nakládání s fotografiemi, zveřejňování příspěvků na sociální sítě, ne/vyzvedávání dětí ze školní družiny při neshodách rodičů, opuštění školy v průběhu vyučování, odpovědnost při úrazech, poškození a ztrátě věci dětí/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních/mimoškolních akcí, výletů, lyžařských kurzů a škol v přírodě, poskytování zdravotních úkonů, podávání léků apod.), až po odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci, trestní odpovědnost učitelů a odpovědnost ve vztahu k třetím osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.), včetně správného nastavení smluvních vztahů aj.

Účastníci si v rámci webináře ujasní vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, zaměstnanců a třetích stran v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

Lektorka: JUDr. et Mgr. Eva Janečková

  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE