ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách zákoníku práce a prováděcích předpisů přijatých v posledním období. Správné hodnocení a odměňování práce zaměstnanců je klíčovým pro získání a udržení kvalitních zaměstnanců. Naopak nesprávně nastavené odměňování může být zdrojem nejistot či dokonce napětí a konfliktů mezi zúčastněnými stranami.

Školy patří do sféry platové, která je velmi silně svázána právními předpisy. Smluvní volnost typická pro mzdovou sféru je zde velmi silně potlačena. Nárokové složky musí být poskytovány vždy, když na ně vznikne nárok a ve správné výši. Právními předpisy jsou upraveny i některé složky nenárokové

Byť MŠMT vydalo metodiky k odměňování zaměstnanců i ředitelů škol a školských zařízení, stále přetrvávají mnohé nejasnosti, a to nejenom v základních otázkách, ale i ve specifických situacích, které přináší praxe

Webinář je kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE