MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ANEB UČÍME SE POROZUMĚT SVĚTU SKRZE MÉDIA

Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Žijeme ve světě médií a v době mediální komunikace. Schopnost porozumět a orientovat se v této mediální sféře – případně v ní nezabloudit nebo se neztratit – se stává jednou z důležitých komunikačních kompetencí dnešní doby a škola se tak přirozeně stává prostředím, které se na rozvíjení této dovednosti podílí. Vzhledem k tomu, jak dynamicky se mediální komunikace a její formy vyvíjejí, je důležité reagovat na tento stav stejně koncipovaným rozvojem mediálního vzdělávání, protože pouze tak se učitelé mohu stát pro své žáky poučenými a kompetentními průvodci po mediálním světě a efektivně pracovat se všemi informacemi, sděleními, případně i emočními prožitky, které se k nim prostřednictvím různých mediálních produktů dostávají a účinně tak vést žáky k mediální odpovědnosti.

Účastníci kurzu získají konkrétní a aktuální představu o tom, jak sami sebe a následně i své žáky vést k aktivnímu přemýšlení o mediálních výstupech a jejich sděleních, jak systematicky rozvíjet mediální i informační gramotnost na požadované úrovni a jak přistupovat k předmětu mediální výchovy v procesu vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci by tak měli pro své diskuse se žáky nad komunikačními mediálními výstupy získat argumentační výbavu a odbornou sebejistotu, která jim společně umožní lépe a věcně chápat podstatu toho, co čteme, slyšíme a vidíme v mediálním prostoru.

CÍL WEBINÁŘE:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s dominantními prvky, které se podílejí na specifických rysech mediální komunikace, a to s přihlédnutím k současné mediální praxi. Upozornit na to, že i tak samozřejmá a každodenní věc, kterou je v našem světě užívání médií a mediálních sdělení, vyžaduje určité schopnosti, znalosti a dovednosti, aby tento proces mohl probíhat efektivně a sloužil k opravdovému porozumění naší společnosti a jejím vývojovým rysům. Podoby médií a mediální komunikace se dnes neustále dynamicky mění, proto je třeba na to reagovat i při výuce mediální gramotnosti ve školách.

Média jako nástroj komunikace ve společnosti

 • Jak chápat pojem média a jaká jsou specifika mediální komunikace
 • Základní lineární komunikační model aplikovaný na mediální přenos
 • Masová komunikace a masová média
 • Internetová komunikace a interaktivní publikum

Společenské role médií a jejich funkce

 • Média jako okno, zrcadlo nebo filtr,
 • Média jako průvodci realitou
 • Média jako zdroj výkladů a představ,
 • Média jako možný zdroj slávy, moci a vlivu

Základní mechanismy účinků médií

 • Jaké naše potřeby mohou média uspokojovat
 • Jak nás mohou média přesvědčovat a usměrňovat
 • Jak nás mohou média z hlediska hodnototvorby proměňovat
 • Jak mohou ovlivňovat naše vzorce chování

Co nás chce naučit mediální výchova

 • Jak široce tento pojem chápat, co jsou základní cíle mediální výchovy
 • Postupy vytváření si kritického postoje, případně odstupu k mediálním sdělením
 • Procesy selektivity volby a užívání jednotlivých médií
 • Porozumění médiím jako sociální dovednost

Mediální gramotnost jako hlavní cíl mediální výchovy

 • Co si představit pod pojmem mediální gramotnost
 • Jaké všechny složky můžeme v této oblasti sledovat
 • Jak nejlépe porozumět obsahům psaného i audiovizuálního sdělení
 • Jak posuzovat věrohodnost komunikovaných sdělení
 • Jak se odpovědně rozhodovat při využívání mediálních sdělení

Co to znamená v praxi být informačně gramotný

 • Jak efektivně vyhledávat i vyhodnocovat mediální informace
 • Jak se naučit přemýšlet o médiích a jejich mediální praxi
 • Specifické způsoby mediální práce v prostředí internetu
 • Problematika širokého sdílení získávaných informací a znalostí
 • Etické otázky mediálních komunikačních výměn

Jak zodpovědně diskutovat o médiích

 • Možné přístupy k chápání mediálních obsahů
 • Jak přistupovat k různým typům mediálních sdělení
 • Různé rámce a limity interpretace významů
 • Zásady otevřené a mezigenerační komunikace o médiích
 • Uživatel médií jako spolutvůrce významů

Diskuse nad příklady z praxe

 • Konkrétní ukázky a možnosti jejich využití v pedagogické praxi
 • Otázky emočního mediálního tlaku, jak s nimi pracovat
 • Jak vést žáky k mediální odpovědnosti
 • Problematika zpětné vazby

Lektorka: Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

 • Divadelní a rozhlasová režisérka a vysokoškolská pedagožka, lektorka rétoriky a komunikace, mediální komunikace, prezentačních a komunikačních dovednosti, věnuje se mediálnímu vzdělávání ve školách
 • Vyučuje mediální předměty a rétoriku na VŠE Praha a Vysoké škole kreativní komunikace
 • Odborný garant studijního oboru Audiovizuální komunikace a tvorba a Otevřené evropská akademie ekonomiky a politiky
 • Působila jako rektorka Akademie managementu a komunikace
 • Autorka celé řady odborných publikací a beletrie
 • wikipedia.org/Irena Žantovská
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE