AE logo_owl

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Božkovské náměstí 576/2a, Božkov, 326 00 Plzeň, IČ: 08446466, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 42327, bude poskytnuté osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR) Zásady ochrany osobních údajů.

2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, tedy z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná a osobní data sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám.

4. Správcem osobních údajů je společnost ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Božkovské náměstí 576/2a, Božkov, 326 00 Plzeň, IČ: 08446466.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře a chat, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.), z veřejně přístupnývh rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, školský rejstřík apod.) a technologie „cookies“ a další běžné technologie rozpoznání zařízení účastníka bez možnosti jednoznačné identifikace uživatele. Tuto technologii sledování lze odmítnout v prohlížeči uživatele.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb. Jméno, příjmení, titul a datum (rodné číslo) a místo narození jsou nezbytnými údaji k vydání certifikátu. Kontaktní údaje (telefon a email) jsou nutné k případné komunikaci s objednatelem. Fakturační údaje (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, IČ, DIČ) a číslo bankovního účtu jsou nutné k fakturaci a zaúčtování smluvního plnění.

3. Uvedené osobní údaje jsou předpokladem pro uzavření smlouvy (je nutné je uvést do objednávky, na základě které je uzavřena smlouva se společností) a samotného uskutečnění plnění vyplývajícího ze smluvního vztahu (organizace vzdělávací akce, evidence účastníků, prezenční listiny, vydání osvědčení).

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo poskytování služeb mezi objednatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
2.1 plnění smlouvy a poskytování služeb;
2.2 splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
2.3 marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele;
2.4 ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

3. Osobní údaje získává a zpracovává správce v souladu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále jen zákon), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen GDPR).

IV. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zdrojem osobních údajů je vyplnění formuláře o registraci (přihlášky) na kurz nebo zkoušku.
2. Osobní údaje může správce zpřístupnit orgánům veřejné moci ze zákonných důvodů.
3. Osobní údaje zpracovává správce na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich shromažďování. V případě emailové adresy zpracovává správce údaje na dobu neurčitou do doby odvolání tohoto souhlasu. Takové zpracování elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv odmítnout a to prostřednictvím emailu, který zašle správci.
4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním emailu na e-mailovou adresu: info@academyeducation.cz.

V. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ

1. Subjekty osobních údajů mají právo požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud subjekt uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě.

2. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu osobních údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

3. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt osobních údajů: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

4. Každý subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

5. Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1.7.2023