VZNIK A ZÁNIK FUNKCE, SEBEZAMĚSTNÁVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Pozice ředitele školy je složitá a právně komplikovaná. Ředitel je na své místo jmenován zřizovatelem, Souhlasem se jmenováním se stává vedoucím zaměstnancem se všemi právy a povinnostmi, jež pro něj vyplývají z právních předpisů, a zároveň statutárním orgánem, který za školu právně jedná. Ředitel je tedy jedinou osobou, která je oprávněná zastupovat školu jako právní subjekt v celém rozsahu, a zároveň je vedoucím zaměstnancem, který již nemá dalšího nadřízeného. Často se objevuje otázka, zda může ředitel sám se sebou uzavřít pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr aj.

Otázky, kerými se budeme na webináři zabývat:

Je nutné dát výpověď, když se chce ředitel školy vzdát funkce? Řídí se pracovní poměr bývalého ředitele původní pracovní smlouvou, kterou uzavřel před jmenování ředitelem? Musí výpovědi vedoucímu zaměstnanci vždy předcházet jeho odvolání z funkce? Může zaměstnavatel v době překážek na jeho straně nařídit odvolanému řediteli dovolenou? Může končící ředitel provádět výběrová řízení a přijímat nové zaměstnance, kterým pracovní poměr vznikne až v době funkčního období nového ředitele?

Na webináři Vás provedeme jednotlivými kroky od vzniku funkce ředitele až po  jeho odvolání či vzdání se funkce. Po provedeném konkurzu je nezbytné správně sepsat jmenovací listinu, správně definovat pracovní náplň ředitele školy a správně nastavit jeho odměňování.

Výkon funkce ředitele školy může skončit vzdáním se funkce nebo odvoláním. Zatímco vzdání se funkce je samo o sobě jednoduchým úkonem, odvolání z funkce může být složité a nemusí být vždy jednoduché dodržet všechny podmínky uvedené ve školském zákoně. Ředitelé někdy zvažují, zda není lepší se svého pracovního místa ředitele vzdát ještě před vypsáním konkurzu a moci tak ovlivnit své další působení ve škole.

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a z platné judikatury soudů.

Z OBSAHU:

 • Jmenování ředitele školy
 • Jmenovací listina
 • Pracovní náplň
 • Sebezaměstnávání ředitele školy
 • Odměňování ředitele školy
 • Postavení ředitele školy
 • Ukončení výkonu funkce ředitele
 • Vzdání se funkce
 • Odvolání z funkce
 • Vzdání se funkce – aktivita zřizovatele<
 • Předání pracovní agendy
 • Časté dotazy a příklady z praxe

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
 • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
 • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
 • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE