ŠKOLNÍ ŘÁDY MŠ - AKTUALIZACE A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A NEDOSTATKY

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Školní řád patří mezi zásadní a klíčové dokumenty mateřské školy. Definuje oblast práv a povinností všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu. V minulosti do jeho aktualizací zasáhla celá řada změn právních norem. Jako příklad lze uvést novelizace školského zákona. Zcela zásadní byl pak vliv novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ještě nikdy nebyl kladen v takové míře v resortu školství a vzdělávání důraz na ochranu veřejného zdraví. Školní řád musí vždy vycházet z podmínek konkrétní mateřské školy, nelze ho tedy paušalizovat či kopírovat.

Připravujete aktualizaci školního řádu? Seznámíme vás s požadavky vyplývajícími z aktuálně platných právních předpisů, vysvětlíme si základní obsahový koncept a vyhodnotíme rizika, spojená s nejčastějšími nedostatky. To vše názorně s praktickými ukázkami.

TÉMATA:
 • Aktualizace školní řádu z pohledu současných požadavků
 • Požadavky vyplývající ze školského zákona
 • Požadavky vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Jiné požadavky, vyplývající z obecně závazných, právních předpisů, jako je občanský zákoník
 • Koncept školního řádu
 • Školní řád a inspekční činnost České školní inspekce
 • Nejčastější nedostatky školních řádů
 • Praktická ukázka obsahového zpracování

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE