fbpx

MANAŽER/MANAŽERKA
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-021-T MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaste se na přípravný kurz a zkoušku a staňte se mezinárodně certifikovaným manažerem vzdělávání.

MANAŽER
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-021-T MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-021-T

MANAŽER/MANAŽERKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019 | KÓD NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte případovou studii, strukturu vzdělávacího programu a na modelových situacích si ověříte kompetence ke zkoušce.

01 | ZKOUŠKA

 • Ověření kompetencí na případových studiích
 • Prezentace vzdělávacího programu
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Distanční vzdělávání
 • Marketingové trendy a nástroje
 • Ekonomická optimalizace vzdělávacího programu
 • Modelové situace

KÓD NSK: 75-021-T | CENA: 8 000 Kč | AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019|

TERMÍNY:  24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023

02 | PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Vytvoření vlastní případové studie ke zkoušce
 • Příprava vzdělávacího programu
 • Ověření kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Součástí kurzu jsou skripta, vzor případové studie a vzor vzdělávacího programu

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 10 000 Kč| 6 HOD. ON-LINE + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

TERMÍNY:  24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023

03 | CERTIFIKÁTY

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF7
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF7
 • International Standard Classification of Education – ISCED7

01 | ZKOUŠKA

SPECIFIKACE ZKOUŠKY

Ke zkoušce budou připraveny případové studie, které zahrnují konkrétní případy, na kterých se ověřují kompetence u zkoušky. Uchazeč na nich navrhne řešení podle požadavků kritérií hodnotícího standardu NSK. Příklady případových studií: firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, žena končící mateřskou dovolenou apod.

Hodnotící standard NSK:  Manažer dalšího vzdělávání.

UCHAZEČ U ZKOUŠKY:

 • na modelové situaci zhodnotí vedení výuky lektorem a určí jeho chyby -  nevhodně zvolená vzdělávací metoda, vzdělávací prostředek, verbální projev
 • charakterizuje zásady pro složení kvalitního lektorského týmu, jeho motivaci a profesní rozvoj, předvede rozhovor se zájemcem o pozici lektora
 • odprezentuje svůj vzdělávací program zaměřený na vybranou cílovou skupinu - stanoví cíle vzdělávání, rámcový vzdělávací obsah, strukturu, způsob evaluace aj.
 • zpracuje plán realizace vzdělávacího programu pro určité časové období a popíše jeho jednotlivé fáze - složení lektorského týmu, časové možnosti, kapacita, počet a technické vybavení učeben, počty zájemců o kurzy atd.
 • provede analýzu vzdělávacích potřeb pro konkrétní typ klienta - navrhne metody a techniky zjišťování a hodnocení vzdělávacích potřeb, sestaví nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta
 • představí aktuální marketingové trendy a nástroje, uvede jejich výhody a nevýhody a podmínky jejich efektivního použití
 • navrhne ekonomickou optimalizaci vzdělávacího programu - jednotlivé položky rozpočtu, celkové náklady, optimální a minimální počet účastníků
 • naplánuje kroky potřebné pro vytvoření a realizaci vybraného typu distančního vzdělávání –  webinář, e-learning, cloud, LMS, mobilní technologie ve vzdělávání
 • navrhne vhodný systém evaluace, hodnocení vzdělávací akce
 • prokáže orientaci v legislativním prostředí vzdělávání dospělých a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů
75-021-T ZKOUŠKA
TERMÍNY 24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 7
CENA 8 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

SPECIFIKACE KURZU

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky. V rámci kurzu si připravíte případovou studii, strukturu svého vzdělávacího programu a na modelových situacích si ověříte kompetence ke zkoušce. Seznámíme Vás s řízením vzdělávací instituce, projektováním vzdělávacích aktivit, analýzou vzdělávacích potřeb, realizací a evaluací vzdělávacích akcí a postupy vedoucími k získání akreditací vzdělávacích programů.

Součástí kurzu jsou skripta, vzor případové studie a vzor vzdělávacího programu.

PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ STUDIE:

 • legislativní prostředí vzdělávání a postupy vedoucí k získání akreditací
 • zpracování vlastního návrhu případové studie zaměřené na preferovanou profesní oblast
 • analýza vzdělávacích potřeb - metody a techniky zjišťování a hodnocení vzdělávacích potřeb
 • principy tvorby podnikové strategie vzdělávací instituce, sestavení finančního rozpočtu, rizika fungování
 • vzdělávací program – cílová skupina, cíle vzdělávání, hodinový obsah, materiálně technické vybavení, personální zajištění, časový plán realizace aj.
 • ekonomická optimalizace vzdělávacího programu - jednotlivé položky rozpočtu, celkové náklady, optimální a minimální počet účastníků aj.
 • marketingové trendy a nástroje, jejich efektivní použití
 • distanční vzdělávání - webináře, LMS, MOOC, e-learning, cloud, mobilní technologie apod.
 • evaluační dotazník pro vzdělávací akci – hodnocení programu, lektora, pomůcek, kvality výuky, metody hodnocení
 • videoukázka/modelová situace - hodnocení výuky lektora s důrazem na jeho chyby, verbální projev, vzdělávací metody, motivace účastníků
75-021-T PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY 24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování případové studie
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 10 000 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com