PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V PRAXI ŘEDITELŮ ŠKOL

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Provoz škol je svázán s řadou formálních požadavků, které se často týkají právní odpovědnosti škol za svěřené žáky. V praxi se setkáváme s nejasnými, někdy až konfliktními situacemi zejména při komunikaci s rodiči, kdy není zcela jasné, jak se správně zachovat a jak rozhodovat s ohledem na zájem dítěte, ale i s ohledem na dodržování právních předpisů a vlastní právní ochranu.

Pedagogičtí pracovníci mají právní odpovědnost za svěřené děti a v této souvislosti se dostávají do různých situací, které musí řešit. Jedná se o otázky vyzvedávání a předávání dětí, náležité postupy při úrazech nebo zdravotních potížích žáka, podávání léků, pořádání výletů, jednání s orgány veřejné moci a řadu dalších sporných situací, které při provozu školy nastávají. 

Formální návody na řešení situací, které jsou zahrnuty do dokumentací a směrnic, často nepokrývají všechny případy s nimiž se setkáváme. Zaměříme se na typické situace z praxe a s využitím vybrané judikatury a platných právních předpisů si ukážeme správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací s ohledem na zájem dítěte a zároveň s ohledem na naši ochranu před právními riziky.

Webinář je zaměřený na právní odpovědnost škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů jako statutárních orgánů. Nabídneme přehled doporučení a postupů z oblasti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti a ujasníme vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, zaměstnanců a třetích stran.

OBSAH WEBINÁŘE:

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání dětí ke vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech školy ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům a dalším zaměstnancům (např. pořizování zvukových a obrazových záznamů, nakládání s fotografiemi, zveřejňování příspěvků na sociální sítě, ne/vyzvedávání dětí ze školní družiny při neshodách rodičů, opuštění školy v průběhu vyučování, odpovědnost při úrazech, poškození a ztrátě věci dětí/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních/mimoškolních akcí, výletů, lyžařských kurzů a škol v přírodě, poskytování zdravotních úkonů, podávání léků apod.), až po odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci, trestní odpovědnost učitelů a odpovědnost ve vztahu k třetím osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.), včetně správného nastavení smluvních vztahů aj.

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na školskou problematiku a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady, oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE