AE logo_owl

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) společnosti ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,, se sídlem Božkovské náměstí 576/2a, Božkov, 326 00 Plzeň. IČ: 08446466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 42327 (dále jen poskytovatel), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí a poskytování poradenských služeb uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen objednatel).

2. Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem a jejím účastníkem. Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, který u pořadatele poptává účast na akcích. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem. Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované poskytovatelem. Akcí se rozumí např. seminář, kurz, kvalifikační studium, webinář, konference, workshop, rekvalifikační kurz, přípravný kurz ke zkoušce NSK apod.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Informace o vzdělávacích akcích jsou uvedeny na webové stránce poskytovatele www.academyeducation.cz. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. objednávky učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce nebo zasláním vyplněného objednávkového formuláře na  emailovou adresu poskytovatele.

3. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, tj. potvrzení objednávky. Doručením akceptace (potvrzením objednávky) objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

5. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

6. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením článku VI. obchodních podmínek.

7. Poskytovatel zároveň objednatele upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o službě nebo ceně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to za podmínek stanovených v článku V. obchodních podmínek.

2. Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci a poskytovat poradenské služby prostřednictvím třetích osob.

3. O účasti v akreditovaných vzdělávacích programech MŠMT poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení potvrzení (certifikát, osvědčení). Podmínkou pro vystavení osvědčení u kurzů kvalifikačního studia a rekvalifikačních kurzů je 80% účast na vzdělávací akci a podpis účastníka na prezenční listině akce. Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno potvrzení o účasti.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, na změnu místa konání, případně na zrušení vzdělávací akce z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

IV. POKYNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Objednatel vyplní a odešle závaznou přihlášku prostřednictvím: on-line formuláře, e-mailu, běžnou poštou na adresu pořadatele.

2. Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

3. Poskytovatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

4. Objednatel je po dohodě s poskytovatelem oprávněn vyslat na vzdělávací akci jiného účastníka. 

5. Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se poskytovatel s objednatelem jinak.

6. V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, datum narození, název zaměstnavatele, popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon), které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce.

7. Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR).

8. Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou. Za písemnou formu je považován také e-mail.

9. V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odesláním přihlášky se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

2. Odměna poskytovatele je splatná na základě faktury poskytovatele, a to do deseti dnů dnů od jejího doručení objednateli, nejpozději však vždy do pěti dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je faktura poskytovatelem vystavena méně než deset dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned. Faktura bude poskytovatelem vystavena v elektronické podobě.

3. Ve výjimečných případech po dohodě s organizátorem lze odměnu uhradit v hotovosti první den konání akce.

4. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce.

5. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2401680392/2010 vedený u Fio banky, a.s.

6. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

7. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. ÚČINNOST SMLOUVY

1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
a) objednatel potvrdí svůj zájem o účast na vzdělávací akci písemně (elektronicky);
b) účast objednatele (jeho pracovníka, přihlášené osoby) na vzdělávací akci nebo její části;
c) úhradou i části odměny poskytovatele objednatelem.

2. V případě, že smlouva o poskytování služeb nenabude účinnosti ani do skončení vzdělávací akce, uplynutím této lhůty smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká.

VII. STORNO PODMÍNKY

1. V případě, že smlouva o poskytování služeb nabude účinnosti, může se objednatel ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele slavikova@academyeducation.cz.

2. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejméně patnáct dnů před jejím plánovaným začátkem, vzniká poskytovateli právo na 50 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb.

3. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejvíce čtrnáct 14 dnů před jejím plánovaným začátkem poplatek se nevrací, vzdělávací kurz lze zhlédnout dodatečně ze záznamu.

4. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli. (článek VIII).

5. Odhlášení se ze vzdělávací akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v odst. 3 nemá žádné účinky. Poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

6. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční ani nefinanční náhrada.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před uskutečněním plnění, pokud není objektivně schopen smlouvu plnit, ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s poskytovatelem.

2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy i částečně odstoupit kdykoliv, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

3. Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

4. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Nejde-li o případ uvedený v odst. 3, je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.

2. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní/zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

5. Kontaktní údaje poskytovatele: info@academyeducation.cz.

V Praze dne 1.7.2023