EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU ŠKOL JAKO ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

A PROPOJENÍ S ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBOU

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:
Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ukládá školám, bez ohledu na zřizovatele, nejpozději do konce roku 2025 přejít z listinné formy spisové služby na elektronickou a začaly povinně evidovat dokumenty elektronickyS tím souvisí i povinné napojení datové schránky na elektronickou spisovou službu. Školy již nebudou moci do datových schránek vstupovat jinak než přes tuto službu.

Cílem webináře je ukázat:

 • Praktickou práci s datovou schránkou
 • Výhody/nevýhody napojení datové schránky na elektronickou spisovou službu
 • Případná úskalí propojení datové schránky s elektronickou spisovou službou (co mohou školy očekávat) 
 • Práce s elektronickými dokumenty 
 • Elektronické podepisování dokumentů
Obsah webináře vychází z povinnosti škol vést spisovou službu a archivovat dokumenty v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.
OBSAH WEBINÁŘE:
 • Praktické využití datových schránek při práci s dokumenty ve škole
 • Propojení datové schránky s elektronickou spisovou službou a jeho úskalí, výhody a nevýhody
 • Způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem)
 • Tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty
 • Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
 • Druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci s úřady (elektronický podpis, elektronická značka, elektronická pečeť, kvalifikované časové razítko)
 • Kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
 • Škola jako orgán veřejné moci, povinnost škol zřizovat datovou schránku
 • Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
 • Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
 • Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
 • Znepřístupnění/zrušení datové schránky
 • Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
 • Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
 • Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
 • Práce s elektronickými dokumenty, elektronická spisová služba
 • Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
 • Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
 • Praktická práce se zkušební datovou schránkou

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA slouží ke sledování oběhu dokumentů. Škola tak může sledovat celou délku životního cyklu každého dokumentu od jeho příchodu, přes zpracování až po jeho skartaci či archivaci. Výhodu elektronické spisové služby lze vidět hlavně v pohodlné správě datové schránky, v možnosti elektronického skartačního řízení, elektronického podpisu nebo integrace dalších systémů a lepšímu zabezpečení citlivých údajů zaměstnanců a žáků.

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

EU 2
 • Působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, obor školský management
 • Garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji
 • Metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje
 • Publikuje články o spisové službě ve školách a školských zařízeních a datových schránkách pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE