fbpx

ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY MATEŘSKÝCH ŠKOL
(LEX UKRAJINA)

Webinář je zaměřený na správný postup mateřských škol při přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání v období tzv. zvláštních zápisů, které se budou konat v období od 1.6 do 15.7.2022.

Přihláška na webinář

ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY MATEŘSKÝCH ŠKOL (LEX UKRAJINA)

podle § 2 zákona č. 67/20022 Sb., ze dne 21.3.2022 (Lex Ukrajina školství)

Cílem webináře je ukázat správný postup správního řízení při přijímání dětí cizinců do mateřských škol a upozornit na výjimky a odchylky od běžné školské legislativy.

 • Pravidla pro přijímaní dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, v období mimo běžných zápisů podle školského zákona, stanovuje zákon č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ).
 • Pravidla stanovená tímto zákonem mají přednost před pravidly uvedenými ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO KURZU:

POSTUP PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO KONÁNÍ TZV. ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU podle § 2 zákona č. 67/20022 Sb., ze dne 21.3.2022 (Lex Ukrajina školství)

 • Zákon č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) – komentář, výjimky, odchylky
 • Vztah zákona č. 67/2022 Sb. a školského zákona – princip subsidiarity
 • Na které školy se vztahuje povinnost organizovat zvláštní zápisy
 • Přijímaní cizinců k předškolnímu vzdělávání v době konání tzv. zvláštních zápisů
 • Přijímání cizinců k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku mimo zápis nebo po termínu zvláštního zápisu
 • Podání žádosti cizinci před termínem/po termínu zvláštního zápisu
 • Přijímání cizinců k předškolnímu vzdělávání v nespádových školách
 • Povinnosti mateřských spádových škol
 • Institut dočasné ochrany – speciální vízum k pobytu za účelem strpění pobytu x vízum dočasné ochrany
 • Vyhlášení zvláštního zápisu – kritéria, podávání žádostí, průběh, omezení zápisu
 • Dokládání vztahu zletilé osoby vůči dítěti
 • Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu
 • Výjimka z hygienických požadavků škol a školských zařízení
 • Výjimka z předpokladu prokázání znalosti českého jazyka
 • Výjimka z pravidel sjednávání pracovního poměru

POSTUP SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL – podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zahájení správního řízení, průběh, přerušení, zastavení
 • Založení spisu, seznámení se spisem
 • Zastoupení účastníků – zmocněnec
 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlédnutí do spisu, podávání námitek)
 • Sběr informací a ochrana osobních údajů
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení, právní moc, vykonatelnost
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, opravné prostředky, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
 • Předání spisu Krajskému úřadu/Magistrátu

LEKTORKA

JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-33494/2019-1 | MSMT-39200/2020-2-876 | MSMT-26890/2021-2-793.

Působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Termín30.5.2022
Délka kurzu8:00 – 12:00 hod.
LektorkaJUDr. Ivana Slavíková, MBA 
CertifikátOsvědčení o absolvování webináře
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com