fbpx

VZTAH OBCE/KRAJE JAKO ZŘIZOVATELE A ŘEDITELE ŠKOLY

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE

Postavení ředitele školy je právně velmi komplikované, ředitel se nachází v několika různých pozicích jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu k zřizovateli. Dobře nastavená spolupráce mezi zřizovatelem a ředitelem je obzvlášť důležitá v dnešní době, kdy je nutné řešit nové úkoly a otázky, které přesahují kompetence škol a vyžadují širokou dobře fungující kooperaci se zřizovatelem. Obě strany musí znát a respektovat nejenom právní předpisy, ale stejně důležité jsou i jejich vzájemné vztahy a komunikace. 

Vztahy zřizovatele a ředitele školy mohou být někdy složité a nepřehledné. V důsledku nejasností může docházet k překračování kompetencí jak ze strany zřizovatele nebo naopak ze strany ředitele. Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je o to složitější, že je ovlivňován nejen právními předpisy, ale také osobnostmi jednotlivých aktérů a často i politickou situací. Do vztahu také více či méně formálně zasahují zákonní zástupci dětí a žáků.

Ředitelé škol mnohdy poukazují na to, že zřizovatelé zasahují do jejich pravomocí, zejména v personálních otázkách, kdy se staví do pozice zaměstnavatele, vyvíjejí na ředitele škol politické tlaky, špatně komunikují a nepomáhají dostatečně řešit současné problémy. Zřizovatelé na druhou stranu vytýkají ředitelům, že bez důvodu stojí v opozici, neinformují zřizovatele o zásadních problémech, popřípadě neposkytuj informace a údaje, které zřizovatel požaduje pro kontrolu školy jako příspěvkové organizace. Zřizovatel stanovuje odměňování ředitele a může ho také odvolat.

CÍL WEBINÁŘE

Škola je subjekt odlišný od svého zřizovatele, ředitel je statutárním orgánem a vedoucím zaměstnancem, do jehož pravomocí nemůže zřizovatel zasahovat. Na druhou stranu má zřizovatel vůči této organizaci mnoho povinností a pravomocí. Ředitel školy se tak nachází v několika různých pozicích a z každé této pozice pro něj vyplývají  jiná práva a jiné povinnosti. 

Cílem webináře je vyjasnit postavení zřizovatele a ředitele školy a přispět k pochopení hranic jejich vzájemných vztahů a kompetencí na pozadí platné legislativy a judikatury soudů.

Všechny tyto otázky budou zodpovězeny s ohledem na platné právní předpisy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů, ale také s ohledem na zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů a platné judikatury soudů.

Lektorka: JUDr. et Mgr. Eva Janečková

  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako Pověřenec roku 2022 pro veřejný sektor
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE