fbpx

WELLBEING A PRÁCE SE STRESEM VE ŠKOLE

PhDr. Ivana Musilová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Webinář je zaměřený na zvládání nároků a tlaků vycházejících z konkrétních situací pedagogické praxe ve školách a školských zařízeních. Nabízí komplexní pohled od uvědomění si míry vlastní zodpovědnosti, přes nastavení bezpečných vnitřních limitů, práci se stresem až k otázkám postupů v případě životních krizí a ujasnění si reálných možností vlastního působení a kompetencí.

OBSAH WEBINÁŘE:

Pedagogická činnost patří mezi profese, u nichž je prokázána vyšší míra ohrožení syndromem vyhoření. Příčinou je práce s různými typy osobností dětí, žáků a rodičů, nároky na zvládání heterogenity ve výuce a v neposlední řadě i nárůst požadavků na změny související s obsahem, formou i hodnocením výuky. Tyto faktory v souvislosti s nastavením osobnosti nebo složitou životní situací mohou vést až ke stavu fyzické a emocionální vyčerpanosti, což může negativně ovlivňovat nejenom práci učitele, ale i ostatní vztahy ve škole. 

Učitelé dostanou návod pro zvládání ochrany duševního zdraví – jak si vytvořit a udržet pocit tělesné a duševní pohody ve školním prostředí,  osvojí si základní rámec principu životní spokojenosti, work-life balance, wellbeing  a naučí se jak předcházet syndromu vyhoření. Prohloubí si kompetence a dovednosti v oblasti práce se stresem a prevence syndromu vyhoření. 

Znalosti wellbeingu a aplikace vhodných preventivních technik jsou silnými faktory napomáhajícími podpoře zdraví a spokojenosti jako protiváze psychické vyčerpanosti, která může vést k pracovní neschopnosti nebo až odchodu ze školství. Znát rizikové faktory práce ve škole, umět správně určit hranice sebepodpory, podpory a profesionální pomoci, jsou důležitými předpoklady pro spokojenou a kvalitní práci učitele.

VÝBĚR Z OBSAHU:

 • Základní rámec principu životní spokojenosti, work-life balance, wellbeingu
 • Ukotvení pojmů stres, syndrom vyhoření, proč vznikají a jak se projevují
 • Proč se zabývat stresem a syndromem vyhoření v pedagogické praxi a jak se projevují ve školním prostředí
 • Rizikové faktory práce ve škole
 • Praktické příklady – závislost mezi pracovním výkonem a vnímáním stresu
 • Preventivní doporučení  ve vztahu k možným situacím v prostředí školy (příklady dobré praxe)
 • Preventivní techniky pro práci se stresem na podporu duševního zdraví
 • Základy psychické odolnosti
 • Copyingové strategie
 • Preventivní doporučení  Jak odpočívá člověk pracující s lidmi (příklady dobré praxe a postupů u pomáhajících profesí)
 • Členění relaxačních technik a jejich používání
 • Práce s pozorností, všímavostí a uvědoměním
 • SWOT analýza pedagoga jako silný protektivní faktor syndromu vyhoření
 • Nastavení podmínek školy pro oblast duševního zdraví, klima školy
 • Jak pomoci sobě, jak pomoci jiným? Určení hranic sebepodpory, podpory a profesionální pomoci
 • Možnosti profesionální podpory (supervize, koučink, mentoring a kde podporu najít, příklady dobré praxe)
 • Syndrom vyhoření
 • Prostředí a podmínky škol v oblasti rozvoje duševního zdraví

Lektorka: PhDr. Ivana Musilová

 • Certifikovaná lektorka, metodička vzdělávání, evaluátorka, koučka, autorka řady článků.
 • Národní pedagogický institut: týmová manažerka klíčové Evaluace projektu APIV B
 • MŠMT: Podpora v oblasti výzkumu pro OP VVV MŠMT, Prioritní osy 3 (Šablony)
 • Vyučující předmětů sociální komunikace, psychologie, informatiky a počítačové grafiky na VOŠ a SOŠ.
 • Semináře/webináře/workshopy: prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu ve školách, budování wellbeingu a rozvoj komunikačních dovedností
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE