fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

Dobře nastavená spolupráce mezi ředitelem školy a jejím zřizovatelem je významnou podmínkou úspěchu školy. Obě strany musí znát a respektovat závazné legislativní předpisy, ale stejně důležité jsou i jejich vzájemné vztahy a komunikace. Vztahy zřizovatele a ředitele školy mohou být někdy složité a právně komplikované. V důsledku nejasností může docházet k překračování kompetencí jak ze strany zřizovatele nebo naopak ze strany ředitele.

Cílem vzdělávacího programu je vyjasnit toto postavení a přispět k pochopení hranic vzájemných vztahů a kompetenci zúčastněných stran.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Postavení ředitele školy je právně velmi komplikované, ředitel se nachází v několika různých pozicích jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu ke zřizovateli. Dobře nastavená spolupráce mezi zřizovatelem a ředitelem je obzvlášť důležitá v dnešní době, kdy je nutné řešit nové úkoly a otázky, které přesahují kompetence škol a vyžadují širokou dobře fungující kooperaci s obcí a krajem.

Cílem vzdělávacího programu je konkretizovat obecnou právní úpravu ovlivňující vztah zřizovatele a ředitele školy, stejně tak jako ostatních zaměstnanců školy. Tato právní úprava je značně roztříštěná, její výklad je nejednotný a je dotvářen rozhodováním soudů. Ani judikatura není zcela jednotná a stále prochází vývojem. Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je o to složitější, že je ovlivňován nejen právními předpisy, ale také osobnostmi jednotlivých aktérů a často i politickou situací. Do vztahu také více či méně formálně zasahují zákonní zástupci dětí, žáků a studentů.

Ředitelé škol si na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a platné legislativy osvojí způsoby řešení sporných nebo nepřehledných situací, během nichž často dochází k vzájemným konfliktům, které mohou končit soudním sporem nebo vést k odvolání ředitele školy.

OBSAH

Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol
 • Právní základ vztahu ředitele a zřizovatele – právní úprava, výklad, judikatura
 • Pohled ředitele školy – nejproblematičtější oblasti ve vztahu k zřizovateli
 • Pohled zřizovatele školy – nejproblematičtější oblasti ve vztahu k řediteli školy
 • Správná interpretace právních předpisů a podmínek pro vzájemné vztahy
Kompetence zřizovatele při činnosti školy
 • Jaké konkrétní pravomoci má zřizovatel vůči řediteli
 • Podíl zřizovatele na plánování a rozhodování ředitele školy
 • Kontrolní činnost zřizovatele – na co být připraven
 • Školská rada jako významný faktor vzájemných vztahů
 • Školní řád, výroční zpráva, hodnocení školy
 • Přijímací řízení, výjimka z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů
 • Financování školy
Jmenování na vedoucí pracovní místo
 • Právní úprava
 • Postavení ředitele jako statutárního orgánu
 • Postavení ředitele jako vedoucího zaměstnance
 • Jmenování zástupce ředitele školy
 • Zástupce statutárního orgánu x zástupce ředitele školy
Ředitel jako zaměstnanec školy
 • Je ředitel zaměstnancem školy nebo zřizovatele?
 • Zřizovatel v postavení „zaměstnavatele“ vůči řediteli školy
 • Ředitel školy sám sobě zaměstnavatelem?
 • Odměňování ředitele škol
 • Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů
Vztah zřizovatele k zaměstnancům školy
 • Možnost zřizovatele zasahovat do pracovních poměrů zaměstnanců školy
 • Nárok zřizovatele na poskytnutí údajů o zaměstnancích školy
 • Poskytování informací o výši platů a odměn zaměstnanců školy jejímu zřizovateli
Ukončení výkonu funkce ředitele
 • Odvolání ředitele školy
 • Vzdání se funkce
 • Kroky nezbytné po odvolání ředitele nebo po vzdání se funkce
Užitečné rady, tipy a doporučení z praxe, jak postupovat vůči zřizovateli
 • Co může škola nabídnout zřizovateli
 • Příklady dobré praxe
 • Diskuze, sdílení zkušeností

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, působila jako odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 
Délka kurzu5 hod.
LektorkaJUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 
PlatformaZOOM
Cena2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com