fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

Dobře nastavená spolupráce mezi ředitelem školy a jejím zřizovatelem je významnou podmínkou úspěchu školy. Obě strany musí znát a respektovat závazné legislativní předpisy, ale stejně důležité jsou i jejich vzájemné vztahy a komunikace. Vztahy zřizovatele a ředitele školy mohou být někdy složité a právně komplikované. V důsledku nejasností může docházet k překračování kompetencí jak ze strany zřizovatele nebo naopak ze strany ředitele.

Cílem vzdělávacího programu je vyjasnit toto postavení a přispět k pochopení hranic vzájemných vztahů a kompetenci zúčastněných stran.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Postavení ředitele školy je právně velmi komplikované, ředitel se nachází v několika různých pozicích jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu k zřizovateli. Dobře nastavená spolupráce mezi zřizovatelem a ředitelem je obzvlášť důležitá v dnešní době, kdy je nutné řešit nové úkoly a otázky, které přesahují kompetence škol a vyžadují širokou dobře fungující kooperaci s obcí a krajem.

Cílem vzdělávacího programu je konkretizovat obecnou právní úpravu ovlivňující vztah zřizovatele a ředitele školy, stejně tak jako ostatních zaměstnanců školy. Tato právní úprava je značně roztříštěná, její výklad je nejednotný a je dotvářen rozhodováním soudů. Ani judikatura není zcela jednotná a stále prochází vývojem. Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je o to složitější, že je ovlivňován nejen právními předpisy, ale také osobnostmi jednotlivých aktérů a často i politickou situací. Do vztahu také více či méně formálně zasahují zákonní zástupci dětí, žáků a studentů.

Ředitelé škol si na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a platné legislativy osvojí způsoby řešení sporných nebo nepřehledných situací, během nichž často dochází k vzájemným konfliktům, které mohou končit soudním sporem nebo vést k odvolání ředitele školy.

OBSAH

 • Ředitelé škol mnohdy poukazují na to, že zřizovatelé zasahují do jejich pravomocí, zejména v personálních otázkách, kdy se staví do pozice zaměstnavatele, vyvíjejí na ředitele politické tlaky, špatně komunikují a nepomáhají dostatečně řešit problémy, které přináší současná doba nebo efektivně nekoordinují spolupráci všech jím zřizovaných škol při řešení problémů.
 • Zřizovatelé na druhou stranu vytýkají ředitelům, že bez důvodu stojí v opozici, neinformují zřizovatele o zásadních problémech, popřípadě neposkytují informace a údaje, které zřizovatel požaduje pro kontrolu školy jako příspěvkové organizace.
 • Škola je subjekt odlišný od svého zřizovatele, ředitel je statutárním orgánem a vedoucím zaměstnancem, do jehož pravomocí nemůže zřizovatel zasahovat. Škola je však také příspěvkovou organizací a zřizovatel má vůči ní mnoho povinností a pravomocí, a to počínaje samotným zřízením organizace a stanovením obsahu zřizovací listiny.
 • Zřizovatel stanovuje školské obvody, má zásadní roli pro zřízení školské rady i pro tvorbu základních dokumentů školy (školní řád, výroční správa apod.) Má právo provést kontrolu hospodaření školy, která může být velmi široká a může se dotknout až samotné existence školy, může jmenovat zástupce ředitele, který v některých situacích má nezastupitelnou pozici, stanovuje odměňování ředitele a může ho také odvolat.
 • Ředitel školy se tak nachází v několika různých pozicích, jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu ke zřizovateli, a z každé této pozici vyplývají pro obě strany jiná práva a jiné povinnosti.
 • Cílem vzdělávacího programu je vyjasnit toto postavení, přispět k pochopení hranic vzájemných vztahů a kompetencí.
Z webináře bude pořízena nahrávka, která bude přístupná po dobu 10 dnů.

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, právní ochranu škol, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovně právní problematiku, ochranu osobních údajů a právní odpovědnost škol, odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 18.1.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka JUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656 
Platforma ZOOM
Cena 2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com