SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Rozhodování ředitele školy ve správním řízení

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE

Webinář je zaměřený na správný postup ředitelů škol a školských zařízení při rozhodovací činnosti v rámci správního řízení. Cílem je konkretizovat obecnou právní úpravu správního řízení do úrovně činnosti škol a školských zařízení středního vzdělávání se zaměřením na rozhodovací praxi ředitelů doplněnou o ukázky meritorních rozhodnutí a vysvětlit postavení škol jako správních orgánů. Vzdělávací program má prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti aplikace správního řádu a zákona o archivnictví a spisové službě při výkonu správních činností v praxi ředitelů středního vzdělávání a na pozadí příkladů z praxe a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu představit jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech žáků podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímacím řízení, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a příklady ze školské praxe. Zároveň budou představeny změny, které přinesla novela školského zákona a zákona Lex Ukrajina.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky webináře s postupem při rozhodování ředitele školy ve správním řízení v souladu s příslušnou legislativou a s důrazem na tvorbu a vedení správního spisu, odesílání jeho jednotlivých dokumentů a archivaci. Obsah programu reflektuje změny školských právních předpisů nedávné doby a změny školských právních předpisů, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení ve školách a školských zařízeních.

OBSAH WEBINÁŘE

Správní řízení v praxi středních škol

 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu

Postavení střední školy jako správního orgánu

 • Ředitel střední školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Postup správního řízení v praxi ředitelů středních škol
 • Rozhodování v praxi středních škol, na které se vztahuje správní řád

Rozhodovací činnost ředitelů středních škol

 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky)
 • Sběr informací o žácích a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
 • Další rozhodnutí v praxi ředitelů škol (IVP, přestup…)
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS

Přijímací řízení

 • Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy v přijímacím řízení
 • Proces přijímání žáků ke střednímu vzdělávání
 • Stanovení kritérií přijetí
 • Úprava podmínek pro přijímání žáků– cizinců s dočasnou ochranou a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Změny, které přinášejí novely školských právních předpisů s dopadem na přijímací řízení

Spisová služba ve správním řízení

 • Novela zákona č. novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby)
 • Způsoby tvorby spisu
 • Tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování a užívání razítek
 • Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů)
 • Archivace a skartační řízení správních spisů
 • Příklady dobré praxe

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

EU 2
 • V současné době působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, obor školský management
 • Působila jako garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji a metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje.
 • Publikuje články o spisové službě ve školách a školských zařízeních a datových schránkách pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
 • Autorka publikace Správní řízení ve škole krok za krokem, spoluautorka knihy Škola v dobrých rukou – Klíčové činnosti ředitele školy.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE