PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ pro školní rok 2025/26, ZMĚNY A NOVINKY

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI

Zaměříme se na správný postup ředitele školy při přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání, soustředíme se na samotný proces přijímacích zkoušek a představíme změny a novinky, které nás v tomto školním roce čekají.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímacím řízení, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a příklady ze školské praxe. Ukážeme si náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, úpravu podmínek pro přijímání cizinců a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů středních škol. Zároveň budou představeny změny, které přinesla novela školského zákona a ostatní předpisy v oblasti školského práva. 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky webináře s postupem při rozhodování ředitele školy ve správním řízení v souladu s příslušnou legislativou a s důrazem na tvorbu a vedení správního spisu, odesílání jeho jednotlivých dokumentů a archivaci. Obsah programu reflektuje změny školských právních předpisů nedávné doby a změny školských právních předpisů, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení ve školách a školských zařízeních.

OBSAH WEBINÁŘE

Přijímací řízení pro školní rok 2025/2026 

 • Změny, které přinášejí novely školských právních předpisů s dopadem na přijímací řízení
 • Stanovení kritérií přijetí
 • Podávání přihlášek a jejich náležitosti
 • Úprava podmínek pro přijímání žáků cizinců a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony, zastoupení
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení
 • Založení správního spisu a jeho vedení při přijímacím řízení
 • Vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky
 • Tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek
 • Evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti rozhodnutí, oznámení, právní moc
 • Doručování, počítání lhůt, prominutí zmeškání lhůty
 • Usnesení a další dokumenty ve spisu, zastavení řízení
 • Odvolací řízení, autoremedura, stanovisko k odvolání
 • Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS, příklady dobré praxe
 • Nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

EU 2
 • V současné době působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, obor školský management
 • Působila jako garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji a metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje.
 • Publikuje články o spisové službě ve školách a školských zařízeních a datových schránkách pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
 • Autorka publikace Správní řízení ve škole krok za krokem, spoluautorka knihy Škola v dobrých rukou – Klíčové činnosti ředitele školy.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE