PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2025/26

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – zápisy, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, úprava podmínek pro přijímání dětí – cizinců, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů mateřských škol. Zároveň budou představeny změny, které nás čekají v tomto školním roce.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímání dětí do mateřských škol, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a příklady ze školské praxe. Ukážeme si náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, úpravu podmínek pro přijímání dětí cizinců a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů mateřských škol. 

OBSAH WEBINÁŘE

Přijímací řízení MŠ pro školní rok 2025/2026

 • Správný postup pro MŠ pro konání zápisu
 • Přijímání dětí – cizinců
 • Změny, které přináší novely školské legislativy

Správní řízení v praxi mateřských škol

 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu

Zápisy a přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zápisy
 • Kritéria pro posuzování žádostí (trvalý pobyt, věk, odklad, sourozenec, soc. situace, alternativní pedagogika, losování atd.)
 • Problematická kritéria, podmínka přiměřenosti a nezbytnosti, legitimní cíl, rovný přístup, zákaz diskriminace, zásada předvídatelnosti
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání – náležitosti, řádné odůvodnění, odvolání

Rozhodovací činnost ředitelů mateřských škol

 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky)
 • Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
 • Další rozhodnutí v praxi ředitelů mateřských škol (individuální vzdělávání, ukončení…)
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS, příklady dobré praxe

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
 • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
 • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
 • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE