fbpx

Akreditace č.j.: MSmt-39200/2020-2-876

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ, ZÁPISY, ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání – zápisy, zvláštní zápisy, odklady, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů základních škol.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímacím řízení, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti a zároveň budou představeny  změny, které chystá novela školského zákona s účinností od 1.9.2023 a úprava podmínek pro přijímání dětí s dočasnou ochranou podle zákona LEX UKRAJINA 4.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Akreditace Č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Vzdělávací kurz je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání – zápisy, zvláštní zápisy, odklady, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů základních škol.

OBSAH

ZMĚNY, KTERÉ CHYSTÁ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2023
PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ – CIZINCŮ S DOČASNOU OCHRANOU
PRODLOUŽENI ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 67/2022 (LEX UKRAJINA 4) DO 31.8.2024
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V APLIKACI VE ŠKOLSTVÍ
 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu
POSTAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAKO SPRÁVNÍHO ORGÁNU
 • Ředitel základní školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Rozhodování v praxi základních škol, na které se vztahuje správní řád
 • Rozhodování v praxi základních škol, na které se nevztahuje správní řád
POSTUP SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zahájení, průběh a přerušení správního řízení, založení spisu
 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlédnutí do spisu, podávání námitek)
 • Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení a právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, opravné prostředky, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
ZÁPISY A PŘIJÍMANÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Zápisy, odklad povinné školní docházky, dodatečný odklad
 • Kritéria pro posuzování žádostí (trvalý pobyt, odklad, sourozenec, absolvování MŠ, alternativní pedagogika, losování atd.)
 • Problematická kritéria
 • Podmínka přiměřenosti a nezbytnosti, legitimní cíl, rovný přístup, zákaz diskriminace, zásada předvídatelnosti
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání – náležitosti, řádné odůvodnění, odvolání
DALŠÍ ROZHODOVACÍ ČINNOST V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 • Rozhodnutí o (ne)povolení odkladu povinné školní docházky
 • Rozhodnutí o (ne)povolení dodatečného odkladu povinné školní docházky
 • Rozhodnutí o (ne)povolení individuálního vzdělávání žáka
 • Rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • Rozhodnutí o (ne)zařazení žáka do přípravné třídy
 • Rozhodnutí v průběhu základního vzdělávání (IVP, přestup, opakování, apod.)
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS, příklady dobré praxŮŮ

LEKTORKA

JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

Právnička, specializuje se na školskou legislativu a správní řízení v praxi škol a školských zařízení.

Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Termín 22.2.2023
Délka kurzu 8:00 – 12:00 hod.
Lektorka JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-39200/2020-2-876
Platforma ZOOM
Cena 2 500 Kč

0

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com