fbpx

Akreditace č.j.: MSMT-10902/2020-4-198

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímacím řízení, konání maturitních a závěrečných zkoušek, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů středních škol pro školní rok 2023/2024.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímacím řízení, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti a zároveň budou představeny změny, které chystá novela školského zákona a úprava podmínek pro přijímání cizinců s dočasnou ochranou podle zákona LEX UKRAJINA 2 – 4 a Opatření obecné povahy.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Akreditace Č.j.: MSMT-10902/2020-4-198

Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v praxi ředitelů středního vzdělávání a na pozadí příkladů z praxe a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu představit jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech a povinnostech žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění. Zároveň bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a uvedeny příklady dobré praxe.

Obsah programu reflektuje aktuální změny školských právních předpisů a změny, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení ve školách. 

OBSAH

ZMĚNY, KTERÉ CHYSTÁ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2023
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 • Přijímací zkoušky v letošním školním roce
 • Přijímání cizinců s dočasnou ochranou
 • Prodlouženi účinnosti zákona č. 67/2022 (Lex Ukrajina 4) do 31.8.2024
 • Maturitní a závěrečné zkoušky v letošním školním roce
 • Rozhodování v praxi ředitelů středních škol
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V APLIKACI VE ŠKOLSTVÍ
 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu
POSTAVENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY JAKO SPRÁVNÍHO ORGÁNU
 • Ředitel střední školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Rozhodování v praxi středních škol, na které se vztahuje správní řád
 • Rozhodování v praxi středních škol, na které se nevztahuje správní řád
 • Postup správního řízení v praxi ředitelů středních škol
ROZHODOVACÍ ČINNOST ŘEDITELŮ ŠKOL
 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, návrhy, námitky)
 • Sběr informací o žácích a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, opravné prostředky proti rozhodnutí
 • Další rozhodnutí v praxi ředitelů škol

LEKTORKA

JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

Právnička, specializuje se na školskou legislativu a správní řízení v praxi škol a školských zařízení.

Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Termín27.1.2023
Délka kurzu8:30 – 13:00 hod.
LektorkaJUDr. Ivana Slavíková, MBA 
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-10902/2020-4-198
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč

0

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com