fbpx

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vzdělávací kurz je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání – zápisy, odklady, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů základních škol.

Přihláška na webinář

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Vzdělávací kurz je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – zápisy, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost mateřských škol.

OBSAH

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V APLIKACI VE ŠKOLSTVÍ
 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu
POSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JAKO SPRÁVNÍHO ORGÁNU
 • Ředitel mateřské školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Rozhodování v praxi mateřských škol, na které se vztahuje správní řád
 • Rozhodování v praxi mateřských škol, na které se nevztahuje správní řád
POSTUP SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Zahájení, průběh, a přerušení správního řízení, založení spisu
 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlédnutí do spisu, podávání námitek)
 • Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, opravné prostředky, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
ZÁPISY A PŘIJÍMANÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Kritéria pro posuzování žádostí (trvalý pobyt, věk, odklad, sourozenec, soc. situace, alternat. pedagogika, losování atd.)
 • Problematická kritéria
 • Podmínka přiměřenosti a nezbytnosti, legitimní cíl, rovný přístup, zákaz diskriminace, zásada předvídatelnosti
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání – náležitosti, řádné odůvodnění, odvolání
DALŠÍ ROZHODOVACÍ ČINNOST ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
 • Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání
 • Rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání
 • Usnesení o přerušení/zastavení správního řízení
 • Příklady správních rozhodnutí
 • Příklady dobré praxe
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

LEKTORKA

JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-33494/2019-1 | MSMT-39200/2020-2-876 | MSMT-26890/2021-2-793.

Působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Termín11.3.2023
Délka kurzu8:30 – 13:00 hod.
LektorkaJUDr. Ivana Slavíková, MBA 
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-39200/2020-2-876
PlatformaZOOM
Cena 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com