fbpx

Akreditace č.j.: MSMT-27583/2022-3-833

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ, ZÁPISY, ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024​

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – zápisy, zvláštní zápisy,  legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost v praxi ředitelů mateřských škol.

Na příkladech z praxe, s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímání dětí do mateřských škol, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti a zároveň budou představeny  změny, které chystá novela školského zákona s účinností od 1.9.2023 a úprava podmínek pro přijímání dětí s dočasnou ochranou podle zákona LEX UKRAJINA 4.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Akreditace Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – zápisy, zvláštní zápisy, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost mateřských škol.

OBSAH

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 • Příjímání dětí – cizinců s dočasnou ochranou
 • Prodlouženi účinnosti zákona č. 67/2022 (Lex Ukrajina 4) do 31.8.2024
 • Změny, které chystá novela školského zákona s účinností od 1.9.2023
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V APLIKACI VE ŠKOLSTVÍ
 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu
POSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JAKO SPRÁVNÍHO ORGÁNU
 • Ředitel mateřské školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Rozhodování v praxi mateřských škol, na které se vztahuje správní řád
 • Rozhodování v praxi mateřských škol, na které se nevztahuje správní řád
POSTUP SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Zahájení, průběh, a přerušení správního řízení, založení spisu
 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlédnutí do spisu, podávání námitek)
 • Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, opravné prostředky, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
ZÁPISY A PŘIJÍMANÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Kritéria pro posuzování žádostí (trvalý pobyt, věk, odklad, sourozenec, soc. situace, alternat. pedagogika, losování atd.)
 • Problematická kritéria
 • Podmínka přiměřenosti a nezbytnosti, legitimní cíl, rovný přístup, zákaz diskriminace, zásada předvídatelnosti
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání – náležitosti, řádné odůvodnění, odvolání
DALŠÍ ROZHODOVACÍ ČINNOST ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
 • Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání
 • Rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání
 • Usnesení o přerušení/zastavení správního řízení
 • Příklady správních rozhodnutí
 • Příklady dobré praxe
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, právní odpovědnost a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na právní ochranu škol, ochranu osobních údajů a školské a pracovní právo, odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 14.3.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka JUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833
Platforma ZOOM
Cena 2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com