fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Právní odpovědnost v praxi ředitelů základních škol

Vzdělávací program je zaměřený na právní odpovědnost základních škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů, učitelů a ostatních zaměstnanců při běžné školní činnosti. Ve školní praxi často dochází k situacím, kdy ředitelé jsou nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem.

V rámci webináře si účastníci na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací, seznámí se se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Právní odpovědnost v praxi ředitelů základních škol

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání dětí k základnímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech základní školy jako právnické osoby ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům (např. pořizování audiozáznamů, nakládání s fotografiemi, příspěvky na soc. sítě, ne/vyzvedávání žáka ze školní družiny při neshodách rodičů, odpovědnost při úrazech, poškození a ztrátě věci žaků/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních/mimoškolních akcí, výletů a škol v přírodě), až po odpovědnost při jednání se třetími osobami (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.) a správným nastavením smluvních vztahů.

Účastníci si v rámci webináře ujasní vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, pedagogických pracovníků a kompetence třetích stran v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů a z platné judikatury soudů.

OBSAH

Nástup dítěte do základní školy

 • Kdo je zákonným zástupcem dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – podpisy rodičů
 • Dobrá víra ředitele školy

Elektronický zápis

 • Odpovědnost ředitele školy za správné nastavení smluvních vztahů
 • Odpovědnost ředitele a odpovědnost zřizovatele
 • Přístup k osobním údajů uvedeným v systému

Souhlas s pořízením fotografie

 • Situace, kdy není nutné získat svolení ani souhlas
 • Situace, kdy je nezbytné získat svolení podle občanského zákoníku
 • Situace, kdy je nutné získat souhlas podle GDPR
 • Souhlas zákonného zástupce, souhlas žáka
 • Odpovědnost za nakládání s fotografiemi

Odpovědnost při vyzvedávání žáka ze školy/družiny

 • Vyzvedávání žáka při neshodách zákonných zástupců
 • Vyzvedávání žáka nezletilým sourozencem
 • Odpovědnost za žáka při jeho včasném nevyzvednutí

Odpovědnost základní školy ve vztahu k žákovi

 • Odpovědnost při úrazu
 • Odpovědnost za poškození věcí
 • Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletech
 • Poskytování zdravotních úkonů

Odpovědnost základní školy ve vztahu k zaměstnancům

 • Odpovědnost při úrazu
 • Odpovědnost za poškození věcí

Odpovědnost zákonného zástupce

 • Odpovědnost za poškození věcí žákem

Odpovědnost třetích osob a ve vztahu ke třetím osobám

 • Předávání informací o žákovi osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce atd.)
 • Odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci
 • Trestní odpovědnost učitele
 • Odpovědnost za úraz a poškození věcí návštěv

Konkrétní dotazy a náměty od účastníků webináře, diskuze a příklady dobré praxe:

 • současně s přihláškou lze předem formulovat dotazy a témata k diskuzi, tyto náměty budou zařazeny do programu webináře

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, působila jako odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín
Délka kurzu 5 hod.
Lektorka JUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT- 
Platforma ZOOM
Cena 2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com