fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Právní odpovědnost v praxi ředitelů základních škol

Webinář je zaměřený na právní odpovědnost základních škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů při běžné školní činnosti. Ve školní praxi často dochází k situacím, kdy ředitelé jsou nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem.

V rámci webináře si účastníci na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací, seznámí se se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Právní odpovědnost v praxi ředitelů základních škol

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání dětí k základnímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech základní školy jako právnické osoby ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům (např. pořizování audiozáznamů, nakládání s fotografiemi, příspěvky na soc. sítě, ne/vyzvedávání žáka ze školní družiny při neshodách rodičů, odpovědnost při úrazech, poškození a ztrátě věci žaků/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních/mimoškolních akcí, výletů a škol v přírodě), až po odpovědnost při jednání se třetími osobami (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.) a správným nastavením smluvních vztahů.

Účastníci si v rámci webináře ujasní vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, pedagogických pracovníků a kompetence třetích stran v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů a z platné judikatury soudů.

OBSAH

 • správné postupy při řešení konkrétních případů právní odpovědnosti ve školní praxi – od přijímání a nástupu dětí k základnímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech základní školy jako právnické osoby ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy apod.
 • odpovědnost školy při vyzvedávání žáka ze školy/družiny – žák může odejít z družiny sám, je-li to přiměřené jeho věku a pokud to nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav – dohoda/plná moc – jak správně postupovat, vyzvedávání při neshodách zákonných zástupců, vyzvedávání žáka rodičem, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, nezletilým sourozencem, odpovědnost za dítě při jeho včasném nevyzvednutí aj.
 • odpovědnost školy ve vztahu k žákovi – při úrazu, za poškození věcí, odpovědnost při pořádání mimoškolních akcí, školních výletů a školy v přírodě, bezpečnost a ochrana žáků, odpovědnost za úraz a poškození věcí návštěv, práva a povinnosti zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, poskytování zdravotních úkonů – kde se nachází hranice, kdy může být žákovi poskytnuto ošetření a kdy již pedagogický pracovník zasahovat nesmí, kdy a jaké léky mohou být aplikovány pedagogickým pracovníkem, odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci
 • pořizování audiozáznamů a nakládání s fotografiemi ve škole, při školních a mimoškolních akcích, příspěvky na sociálních sítích, odpovědnost za nakládání s fotografiemi, kamerové systémy ve škole – v průběhu základního vzdělávání žák získává způsobilost k některým právním jednáním, což by škola měla zohledňovat, to je třeba si uvědomit zejména v žáků 8. a 9. ročníků – konkrétním příkladem může být okamžik, kdy škola získává souhlas s pořizováním fotografií nebo ke zpracování osobních údajů.
 • souhlasy zákonných zástupců s pořízením fotografií a jiných záznamů – kdy není nutné získat svolení ani souhlas, kdy je nezbytný souhlas podle občanského zákoníku, kdy je nutný souhlas podle GDPR
 • odpovědnost při jednání se třetími osobami – předávání informací o žákovi (např. OSPOD, policie, partner zákonného zástupce), ), za jakých okolností smí škola předat osobní údaje dítěte tak, aby postup ředitele nebyl napadnutelný ze strany zákonných zástupců, správné nastavení smluvních vztahů aj.
 • občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnost pedagogických pracovníků, zákonných zástupců a žáků
 • právní kazuistiky ze školního prostředí
 • právní ochrana pedagogických pracovníků
 • diskuze a příklady dobré praxe

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, právní odpovědnost, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na právní ochranu škol, ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo,  odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 16.2.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka JUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com