fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Právní odpovědnost v praxi ředitelů středních škol

Webinář je zaměřený na právní odpovědnost středních škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů při běžné školní činnosti. Ve školní praxi často dochází k situacím, kdy ředitelé jsou nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem.

V rámci webináře si účastníci na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací, seznámí se se svými právy a povinnostmi, a možnostmi právní ochrany.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Právní odpovědnost v praxi ředitelů středních škol

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání žáků ke střednímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech střední školy jako právnické osoby ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům (např. pořizování audiozáznamů, nakládání s fotografiemi, příspěvky na soc. sítě, odpovědnost za žáka při opuštění školy, souhlasy zákonných zástupců, odpovědnost při úrazech, pří výkonu praxe, poškození a ztrátě věci žaků/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních/mimoškolních akcí, výletů a škol v přírodě), až po odpovědnost při jednání se třetími osobami (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.) a správným nastavením smluvních vztahů.

Účastníci si v rámci webináře ujasní vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, pedagogických pracovníků a kompetence třetích stran v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů a platné judikatury soudů

OBSAH

 • správné postupy při řešení konkrétních případů právní odpovědnosti ve školní praxi od přijímání a nástupu žáků ke střednímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech střední školy jako právnické osoby ve vztahu vůči žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy apod.
 • odpovědnost střední školy při úrazu, za poškození věcí, odpovědnost při pořádání mimoškolních akcí, školních výletů, lyžařských kurzů, odpovědnost za úraz a poškození věcí návštěv, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, poskytování zdravotních úkonů – kde se nachází hranice, kdy může být žákovi poskytnuto ošetření a kdy již pedagogický pracovník zasahovat nesmí, kdy a jaké léky mohou být aplikovány pedagogickým pracovníkem, odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci aj.
 • odpovědnost za nezl./zletilého žáka při opuštění školy, opuštění školy v průběhu vyučování, samostatná doprava na místo akce, jaká jsou pravidla odpovědnosti při výkonu praxe žáka aj.
 • pořizování zvukových a obrazových záznamů ve škole, při školních a mimoškolních akcích, příspěvky na sociálních sítích, odpovědnost za nakládání s fotografiemi, kamerové systémy ve škole
 • souhlasy zákonných zástupců/zletilých žáků s pořízením fotografií a jiných záznamů – kdy není nutné získat svolení ani souhlas, kdy je nezbytný souhlas podle občanského zákoníku, kdy je nutný souhlas podle GDPR
 • odpovědnost při jednání se třetími osobami – předávání informací o žákovi (např. OSPOD, Policie ČR, partner zákonného zástupce), za jakých okolností smí škola předat osobní údaje žáka tak, aby postup ředitele nebyl napadnutelný ze strany zákonných zástupců/zl. žáků, správné nastavení smluvních vztahů aj.
 • občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnost pedagogických pracovníků
 • právní kazuistiky ze školního prostředí
 • právní ochrana pedagogických pracovníků
 • diskuze a příklady dobré praxe

Podle občanského zákoníku každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Postupně žák získává způsobilost k některým právním jednáním, což by škola měla zohledňovat. Situace se výrazně mění v okamžiku, kdy žák nabývá zletilosti. To ovšem neznamená, že škola přestává komunikovat s rodiči, popřípadě osobami, které vůči žákům plní vyživovací povinnost. S nabytím svéprávnosti se také mění pravidla při opouštění školy v průběhu vyučování nebo při omlouvání absencí.

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, právní odpovědnost, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na právní ochranu škol, ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 1.3.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka JUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com