fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Právní odpovědnost v praxi ředitelů mateřských škol

Webinář je zaměřený na právní odpovědnost mateřských škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů při běžné školní činnosti. Ve školní praxi často dochází k situacím, kdy ředitelé jsou nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem.

V rámci webináře si účastníci na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací, seznámí se se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

[xyz-ips snippet="PROMS"]
[xyz-ips snippet="DVPP"]

Právní odpovědnost v praxi ředitelů mateřských škol

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se účastníci seznámí s řešením konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi od přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech mateřské školy jako právnické osoby ve vztahu vůči dětem, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům (např. pořizování audiozáznamů, nakládání s fotografiemi, ne/vyzvedávání dětí při neshodách rodičů, odpovědnost při úrazech, poškození a ztrátě věci dětí/zaměstnanců/návštěv, odpovědnost při pořádání školních výletů a škol v přírodě), až po odpovědnost při jednání se třetími osobami (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce aj.) a správným nastavením smluvních vztahů.

Účastníci si v rámci webináře ujasní vymezení kompetencí ředitele školy, školy jako právnické osoby, zřizovatele, pedagogických pracovníků a kompetence třetích stran v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů a platné judikatury soudů.

OBSAH

 • správné postupy při řešení konkrétních případů právní odpovědnosti v každodenní školní praxi – od přijímání a nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání, přes odpovědnosti vznikající při jednotlivých činnostech mateřskéškoly jako právnické osoby ve vztahu vůči dětem, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy apod.
 • odpovědnost mateřské školy ve vztahu k dítěti – odpovědnost při vyzvedávání a předávání dítěte, např. při neshodách zákonných
  zástupců, vyzvedávání dítěte rodičem, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem, odpovědnost za dítě při jeho včasném nevyzvednutí
 • odpovědnost mateřské školy – při úrazu, za poškození věcí, odpovědnost při pořádání mimoškolních akcí a školních výletů,
  bezpečnost a ochrana dětí, odpovědnost za úraz a poškození věcí návštěv, práva a povinnosti zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, poskytování zdravotních úkonů – kde se nachází hranice, kdy může být dítěti poskytnuto ošetření a kdy již pedagogický pracovník zasahovat nesmí, kdy a jaké léky mohou být aplikovány pedagogickým pracovníkem, odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci
 • pořizování audiozáznamů a nakládání s fotografiemi – ve školce, při školních a mimoškolních akcích, příspěvky na sociálních
  sítích, odpovědnost za nakládání s fotografiemi, kamerové systémy ve škole
 • souhlasy zákonných zástupců s pořízením fotografií a jiných záznamů – kdy není nutné získat svolení ani souhlas, kdy je nezbytný souhlas podle občanského zákoníku, kdy je nutný souhlas podle GDPR
 • odpovědnost při jednání se třetími osobami – předávání informací o dítěti (např. OSPOD, Policie ČR, partner zákonného zástupce), za
  jakých okolností smí škola předat osobní údaje dítěte tak, aby postup ředitele nebyl napadnutelný ze strany zákonných zástupců, správné nastavení smluvních vztahů aj.
 • občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnost pracovníků škol
 • právní kazuistiky ze školního prostředí
 • právní ochrana pedagogických pracovníků
 • diskuze a příklady dobré praxe

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, právní odpovědnost a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na právní ochranu škol, ochranu osobních údajů a školské a pracovní právo, odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 14.11.2023
Délka kurzu8:30 – 13:15 hod.
LektorkaJUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-21170/2022-4-656 
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč