fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Pracovní právo v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Ředitel školy je mimo jiné manažerem a personalistou, a je proto nezbytné, aby se dobře orientoval v pracovně právní problematice. Cílem webináře je seznámit ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení se specifiky právní úpravy pracovního práva se zaměřením na oblast školství a pochopit její principy tak, aby je byli schopni správně aplikovat ve své praxi.

Na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuálně platné legislativy si osvojíte správné postupy při řešení specifických pracovněprávních situací, které opakovaně vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace.

Přihláška na webinář

Pracovní právo v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Vzdělávací program je zaměřený na správný postup při vzniku pracovního poměru zaměstnanců škol a školských zařízení a další úkony s ním související, zejména odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků, příplatky k platu, správné nastavení osobního ohodnocení. Dále si účastníci osvojí základní práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu, možné typy pracovních poměrůrozvržení pracovní doby pedagogických/nepedagogických pracovníkůpráce přesčas a nadúvazková práce, práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr, správné způsoby skončení pracovního poměru ze strany školy a zaměstnance a zákonné důvody jeho ukončení.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů, a to s ohledem na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů a platné judikatury soudů.

OBSAH

Postup před vznikem pracovního poměru ve školách a školských zařízeních

 • Kritéria pro výběr nového zaměstnance – pedagogického/nepedagogického pracovníka
 • Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků
 • Výběrové řízení ve školách a školských zařízeních
 • Omezení možností požadovat údaje o uchazeči
 • Získávání referencí uchazečů
 • Uchování životopisů neúspěšných uchazečů
 • Profily zaměstnanců na webových stránkách školy 
 • Zpracování osobních údajů školami
 • Vztah zaměstnavatele a zřizovatele v podmínkách školské praxe

Typy pracovních poměrů zaměstnanců škol a školských zařízení

 • Pracovní poměr na plný úvazek
 • Pracovní poměr na zkrácený úvazek
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr

Vznik pracovního poměru ve školské praxi

 • Pracovní smlouva a podstatné náležitosti pracovní smlouvy
 • Neplatná ujednání v pracovní smlouvě
 • Dohody o pracích konaných mim pracovní poměr
 • Zkušební doba v podmínkách školské praxe (ujednání, délka, prodlužování aj.)

Nástup pedagogického/nepedagogického pracovníka do zaměstnání

 • Okamžik vzniku pracovního poměru
 • Úkony spojené s nástupem nového zaměstnance
 • Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele na začátku pracovního poměru

Pracovní doba ve školách a školských zařízeních

 • Pracovní doba pedagogických/nepedagogických pracovníků
 • Rozvržení a evidence pracovní doby
 • Přestávky v práci pedagogických pracovníků
 • Práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků
 • Práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr

Odměňování pedagogických/ne pedagogických pracovníků

 • Odměňování ve státní a soukromé sféře
 • Platové tabulky
 • Nárokové složky
 • Nenárokové složky (osobní ohodnocení, odměny apod.)
 • Příplatky

Práva a povinnosti vznikající v průběhu pracovního poměru

 • Vnitřní předpisy
 • Uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů
 • Změny pracovního poměru
 • Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Pracovní právo a mateřství
 • Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
 • Studijní volno či dovolená

Pracovně právní odpovědnost pedagogických pracovníků

 • Právní odpovědnost na straně ředitelů a vedoucích pedagogických pracovníků
 • Právní odpovědnost na straně učitelů a ostatních zaměstnanců škol
 • Následky vyplývající z porušení práv a povinností
 • Rozbor konkrétních kazuistik z praxe
Správné skončení pracovního poměru
 • Správné způsoby skončení pracovního poměru
 • Zákonné důvody skončení pracovního poměru
 • Nástroje ředitele k podání výpovědi (vytýkací dopis, správné doručování, informační povinnost atd.)
 • Správný postup při okamžitém zrušení pracovního poměru
 • Návykové látky na školním pracovišti
 • Opakování porušování pracovních povinností ze strany zaměstnance
 • Povinnosti po skončení pracovního poměru
 • Příklady dobré praxe
 • Vybraná judikatura soudů

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů. 

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, působila jako odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství 
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 
Délka kurzu5 hod.
LektorkaJUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 
PlatformaZOOM
Cena2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com