fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Pracovní právo v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Jaké nejzásadnější změny chystÁ novela zákoníku práce

Cílem webináře je seznámit ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení se specifiky aktuální právní úpravy pracovního práva se zaměřením na oblast školství a s důrazem na nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. V rámci webináře budou představeny změny, které chystá novela zákoníku práce s předpokládanou účinností od 1.7.2023.

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuálně platné legislativy si osvojíte správné postupy při řešení specifických pracovněprávních situací, které opakovaně vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

[xyz-ips snippet="PRACP"]
[xyz-ips snippet="DVPP"]

Pracovní právo v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Vzdělávací program je zaměřený na správný postup při vzniku pracovního poměru zaměstnanců škol a školských zařízení a další úkony s ním související, zejména odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků, příplatky k platu, správné nastavení osobního ohodnocení. Dále si účastníci osvojí základní práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu, možné typy pracovních poměrůrozvržení pracovní doby pedagogických/nepedagogických pracovníkůpráce přesčas a nadúvazková práce, práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr, správné způsoby skončení pracovního poměru ze strany školy a zaměstnance a zákonné důvody jeho ukončení.

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů, a to s ohledem na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů a platné judikatury soudů.

OBSAH

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI ŘEDITELŮ ŠKOL
 • správný vznik pracovního poměru – správný postup před vznikem pracovního poměru, smí si budoucí zaměstnavatel na vlastní
  pěst ověřovat předchozí zaměstnání a reference
 • pracovní smlouva a její nejčastější chybná ustanovení 
 • uzavírání pracovního poměru s nekvalifikovanými učiteli
 • nejčastější chyby v odměňování  – jak na správný výpočet příplatků při jejich překrývání nebo změně osobního ohodnocení, které
  se po jeho přiznání stává nárokovou složkou
 • správné ukončení pracovního poměru
 • pravidla pro opakování pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců
 • pracovní poměr asistentů pedagoga
 • obsah vnitřních pracovně-právních předpisů – aby nevznikaly pochybnosti a spory
 • rozvržení pracovní doby – co všechno mu může ředitel školy nařídit v souladu se zákoníkem práce
 • přespočetné a přesčasové hodiny
 • zkrácený pracovní úvazek
 • změny pracovního poměru – kdy a za jakých podmínek lze změnit pracovní poměr, výše úvazku, druh v práce v návaznosti na pracovní
  smlouvu
 • další specifické pracovněprávní situace, které vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace a neshody na pracovištích
 • nejčastější soudní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vyplývají z chybného ukončení pracovního poměru
NEJZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ CHYSTÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
 • výrazné změny a zpřísnění chystá novela v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (odměňování, nemocenská, výpočet dovolené aj.)
 • přináší nová pravidla pro rozvrhování pracovní doby
 • rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru
 • přináší změny v oblasti práce na dálku, rodičovské dovolené a při zaměstnávání matek malých dětí
 • stanovuje nová pravidla v elektronickém doručování důležitých pracovních písemností
 • umožňuje elektronické uzavírání pracovních smluv emailem bez zaručeného elektronického podpisu či datové schránky
 • za určitých podmínek umožňuje nahradit papírové smlouvy elektronickými
 • přehled dalších legislativních změn a prováděcích předpisů /vyhlášek/

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, působila jako odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín 26.4.2023
Délka kurzu8:30 – 13:15 hod.
LektorkaJUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-21170/2022-4-656 
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč