KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST DO ŠKOL - KYBERPROSTOR A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Seminářem bude provázet přední expert v oblasti kyberbezpečnosti a odborník na  kybernetickou kriminalitu Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

CÍL WEBINÁŘE:

Praktický seminář je zaměřen na aktuální otázky týkající se kybernetické bezpečnosti, ochrany digitální identity uživatele, prostředí sociálních sítí a jejich bezpečného využívání žáky. Zároveň bude podán přehled preventivních doporučení ve vztahu ke kybernetickým útokům a kyberšikaně, jak jim předcházet a jak je řešit. Na základě příkladů a modelových situací budou schopni účastníci předat získané poznatky žákům.

OBSAH WEBINÁŘE:

Podcenit vlastní digitální stopu se nemusí vyplatit, nepatřičný obsah se šíří velmi rychle. Kyberšikana muže mít fatální následky a ze začátku může vypadat jako zábava. Falešné profily, vydírání a manipulace jsou praktiky, se kterými se setkává mnoho dětí. Na co si dát pozor? A jak nejlépe postupovat? Jakou roli hraje škola? Jaké má možnosti tyto situace řešit a jak jim předcházet? 

 • Témata budou představena formou návodných příběhů doplněných o tipy a doporučení, které mohou účastníci využít nejen ve své školní praxi, ale také ve svém osobním životě
 • Na praktických příkladech budou prezentovány jednotlivé možnosti ochrany uživatelů se zaměřením na potřeby škol
 • V rámci jednotlivých útoků budou prezentovány reálné případy z praxe, na kterých bude demonstrován vhodný i nevhodný postup škol při řešení těchto útoků a jejich následků
 • Budou představeny nejzávažnější kybernetické útoky zaměřené na děti/žáky, zejména útoky typu: kybergrooming, sexting a kyberšikana
 • Jaká jsou specifická rizika sociálních sítí
 • Jak poznat varovné signály a jak postupovat v případě konkrétního kybernetického útoku
 • Ochrana před vybranými kyberútoky
 • Obecné preventivní doporučení ve vztahu ke kybernetickým útokům

Lektor: Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

kolouch
 • Přední expert v oblasti kyberbezpečnosti a boje s kyberzločinem, ochrany uživatelů  na národní i mezinárodní úrovni, dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a přednáší na vysokých školách. Spolupracuje se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Věnuje se projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti pro školy i pro veřejnost.
 • Odborný pracovník v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur a aplikovatelnosti práva v kyberprostoru na Masarykově univerzitě, Ústavu práva a technologií
 • Garant a vyučující předmětů informační systémy a kybernetická bezpečnost, trestní právo
 • Vyučuje na Policejní akademie ČR obor Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Vědeckovýzkumná a publikační činnost, autor celé řady publikací, odborných a vědeckých článků a projektů např. CyberCrime, CyberSecurity
 • Má zkušeností v oblasti odhalování a vyšetřování kybernetické trestné činnosti

MÍSTO KONÁNÍ