fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

KYBERBEZPEČNOST DO ŠKOL Z POHLEDU PRÁVA A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kybernetická rizika v praxi škol

Nedostatečná ochrana prozrazení a zneužití osobních údajů ve školách, a to jak žáků, pedagogických pracovníků, tak i ostatních zaměstnanců, může vést k prolomení zabezpečení školních informačních systémů a ke kyberútoku ohrožující celou školu a její síť. Mnozí z nás si neuvědomují, jak zdánlivě banální konflikt z hlediska zpracování osobních údajů může vést k neočekávaným problémům v životě škol a snadno přerůst až v soudní spor. 

Na základě zkušeností ze školní praxe a příkladů, které se staly, budou představeny nevhodné postupy škol a nabídnuty doporučené způsoby správných řešení bezpečného používání a uchovávání informací a dat ve školní praxi.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Současně s přihláškou lze předem formulovat dotazy a témata k diskuzi, tyto náměty budou zařazeny do programu webináře.  Jako ukázku si můžete vyzkoušet svoje znalosti pomocí přiložených dotazníků, správná řešení těchto a podobných situací budou předmětem webináře.

Kyberbezpečnost do škol z pohledu práva a ochrany osobních údajů

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Vzdělávací kurz je zaměřený na problematiku ochrany osobních údajů s důrazem na kyberbezpečnost ve školách. Na základě posouzení vlastní praxe budou mít účastníci možnost si sami vytipovat možná rizika v oblasti e-safety (on-line bezpečnosti) a vlastní ochrany osobních údajů. Seznámí se s preventivními doporučeními ve vztahu k možným kybernetickým útokům s důrazem na kyberprostředí škol a školských zařízení a bude jim poskytnut metodický návod na ochranu uživatelů a způsob řešení případných kybernetických útoků.

Výsledkem webináře budou praktické znalosti a dovednosti, které budou moci účastníci okamžitě aplikovat a zapracovat do odpovídajících směrnic své školy.

OBSAH

 • Řešení konkrétních situací ve školní praxi se zaměřením na kyberbezpečnost a správné nakládání s osobními údaji
 • Rozbor školské praxe s praktickými příklady užitečných/neužitečných metodických postupů ve světle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR (publikace díla žáka ve škole, publikace AV v médiích, evidence žáků ve škole, zpracování osobních údajů pro zájmové kroužky, lyžařský zájezd, školy v přírodě, pro elektronické chipy, předávání osobních údajů třetí straně při akcích školy apod.)
 • Jak zveřejňovat povinné údaje škol podle zákona o přístupu k informacím, souvislost s autorským zákonem
 • Autorská práva v praxi škol – škola jako správce licence k dílu žáka, poskytnuté podklady k výuce apod.
 • Kamerové systémy ve školách, monitorování učitelů/žáků/ostatních zaměstnanců
 • Pořizování fotografií ve školách a na školních akcích a jejich zveřejňování
 • Hranice soukromí zaměstnance a práva zaměstnavatele do něj zasahovat
 • Zákonné důvody zpracování osobních údajů – kdy je/není nutný souhlas
 • Zákonná poučovací povinnost pedagogických pracovníků a její úskalí ve školní praxi, kdy je nutno vyžadovat souhlas zákonného zástupce, co hrozí škole v případě vymáhání nadbytečných souhlasů, příklady kontraproduktivních souhlasů ze strany školy
 • Ochrana osobnosti dítěte/žáka/zákonného zástupce
 • Míra a způsob informační povinnosti škol v konfliktním jednání se zákonným zástupcem žáka
 • Ochrana osobních údajů jednotlivých subjektů údajů ve všech kategoriích s přihlédnutím k realizaci inkluzivních opatření ve školách, co nesmí obsahovat dokumentace IVP aj.
 • Neoprávněné předávání údajů třetím osobám – občanskoprávní, pracovněprávní  a trestněprávní odpovědnost škol/ředitelů/učitelů
 • Správné předávání informací ostatním orgánům (OSPOD/Policie apod.)
 • Povinné údaje ve spise žáka a zaměstnanců – údaje, které nesmí být v osobním spise, údaje které je nutné po skončení pracovního poměru/přestupu žáka skartovat
 • Principy anonymizace a minimalizace údajů, co je a co není anonymizace, kdy je nezbytná, například při přijímacím řízení
 • Zneužití osobních údajů ve škole, nedostatečná ochrana prozrazení – jak předejít kyberútokům a sporům – praktické návody a zkušenosti
 • Využívání Wi-Fi ve školách žáky, učiteli, zaměstnanci – možná nebezpečí a odpovědnost školy
 • Jak pracovat se služebním mailem, lze jej využít pro soukromé účely a naopak?
 • Možná rizika v oblasti e-safety (on-line bezpečnosti) a vlastní ochrany osobních údajů v prostředí škol a školských zařízení
 • Kybernetická rizika a penetrační testy, hrozby přicházející prostřednictvím webových aplikací
 • Jak správně nastavit vnitřní kontrolní mechanismy školy
 • Jak nastavit bezpečné školní účty, jak ověřit bezpečnost služebního emailu a školní infrastruktury
 • Zásady a pravidla bezpečného používání a uchovávání informací a dat ve školní praxi
 • Jak správně nastavit interní směrnice školy, nutná dokumentace a návaznost na ostatní řády (pracovní řád, organizační řád, provozní řád, bezpečnostní směrnice, preventivní plán aj.)
 • Rizika školních informačních systémů
 • Jak předejít prozrazení osobních dat, které mohou způsobit prolomení ochranu školní sítě a informačních systémů
 • Metodický návod na ochranu uživatelů školních informačních systémů a způsob řešení případných kybernetických útoků
 • Rizika on-line výuky a nebezpečí při přenosu dat
 • Preventivní doporučení ve vztahu k možným kybernetickým útokům, jak předcházet možnému zneužití
 • Přehled rizik a podklady pro vytvoření krizového plánu a úprav stávající školské dokumentace včetně jednoduché DPIA
 • Možná analýza stávající situace v konkrétní škole na základě specifické ankety a podkladů EU s řízenou diskuzí nad zjištěnými problémy
 • Příklady dobré praxe

LEKTOR

Ing. Milan HAUSNER

Lektor, publicista, expert pro využívání digitálních technologií ve školách, autor celé řady článků a publikací o informačních technologiích a kybernetické bezpečnosti

 • Ambasador evropského projektu e-safety label
 • Vedoucí tvůrčího týmu státní informační politiky, člen skupiny pro strategii digitálního vzdělávání
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ, příspěvkové organizace a školy
 • Ředitel odboru MŠMT, SPVZ Státní informační politika ve vzdělávání 
 • Vedoucí oddělení školství, expert strategického vzdělávání MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3
 • Dlouholetý ředitel školy se zaměřením na jazyky a ICT
Termín  
Délka kurzu 8:30 – 14:00 hod.
Lektorka Ing. Milan Hausner
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com