fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST DO ŠKOL - KYBERŠIKANA A KYBERNETICKÁ RIZIKA V PRAXI ŠKOL

Vzdělávací kurz je zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti, ochrany digitální identity uživatele, prostředí sociálních sítí a jejich bezpečného využívání dětmi a žáky. Pedagogický pracovník se seznámí se specifickými riziky sociálních sítí, s obecnými preventivními doporučeními ve vztahu ke kybernetickým útokům, možnostmi ochrany uživatelů a způsoby řešení kybernetických útoků.

Webinář je zaměřený na vytváření bezpečného online prostředí ve školách a školských zařízeních. Nabízí komplexní pohled od legislativního zakotvení, přes nastavení bezpečných vnitřních informačních systémů škol, včetně bezpečného uchování informací a dat, až k otázkám kyberšikany a zneužití takových nástrojů ve školní praxi.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Kybernetická rizika v praxi škol a školských zařízení

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

V průběhu posledních let  jsme svědky masivního nárůstu využívání online prostředí spojených s celou řadou vážných problémů a rizik vedoucích ke ztrátě soukromí, úniku dat, kyberšikaně apod., které mohou vést až k  poškození dobrého jména školy a občanskoprávním sporům.

Cílem webináře je zvýšit povědomí vedoucích pedagogických pracovníků a prohloubit jejich kompetence a znalosti v oblasti bezpečného užívání digitálních technologií ve školách, seznámit je s právy a povinnostmi, s preventivními doporučeními ve vztahu k možným kybernetickým útokům a rizikům, s postupy při zneužití digitálních technologií ze strany zaměstnance, žáka nebo třetích osob, s odpovědností školy při kyberšikaně a doporučit metodické postupy pro správné a bezpečné nastavení ochrany celého výukového procesu.

Vzdělávací kurz zahrnuje modelové situace a příklady z praxe škol, a to jak z pohledu školy, tak z pohledu správních orgánů.

 

OBSAH

BEZPEČNÉ ON-LINE PROSTŘEDÍ

 • Legislativní ukotvení používaných informačních systémů v praxi škol – v dokumentech a v interních předpisech školy (ŠVP, školním řádu, pracovním řádu a dalších souvisejících předpisech) a povinností, které pro školu a školská zařízení z toho vyplývají.
 • Zásady a pravidla bezpečného používání a uchovávání informací a dat ve školní praxi
 • Jak správně nastavit vnitřní systém školy – interní směrnice a další nutná dokumentace škol a návaznost na ostatní řády školy
 • Virtuální rizika ve škole – od prolomení mailu až ke kyberšikaně
 • Jaká jsou rizika virtuální komunikace pro vedení školy, učitele, rodiče a žáky, praktické dopady související s nerespektováním zásad bezpečné online komunikace
 • Porušení autorského zákona a licenční podmínky online nástrojů a jejich aplikace ve školní praxi
 • Správné nastavení uživatelských práv jednotlivých skupin uživatelů a zajištění jejich ochrany (hesla, logy)
 • Odpovědnost školy za případná zneužití školních přístupů
 • Fake news a jejich šíření v podmínkách školy
 • Informační systémy školy a vlastnictví digitálních zařízení z pohledu ochrany škol před kybernetickými riziky
KYBERNETICKÁ RIZIKA VE ŠKOLÁCH
 
 • Co se reálně může ve škole stát – vnitřní a vnější kybernetické útoky
 • Preventivní doporučení ve vztahu k možným kybernetickým útokům – jak předcházet možnému zneužití v prostředí kyberprostoru
 • Používání WIFI ve školách a vlastního mobilního datového připojení – odpovědnost školy při zneužití školní WIFI a školních PC
 • Fotografie a videozáznamy, záznamy z kamerových systémů
 • Hrozby kybernetického prostoru – členění a příklady ze školní praxe
 • Phishing, Spear phishing, sociální inženýrství a Whishing
 • Jak se bránit a předcházet spamům
 • Regulace uživatelských práv ve vztahu k rizikům online prostředí
 • Ověření přístupu jednotlivých účastníků do školních informačních systémů
 • Minimální bezpečnostní audit – on-line nástroje umožňující ověření bezpečnostních pravidel

KYBERŠIKANA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 • Kyberšikana a rozdělení jejich případů podle jejího vzniku, délky trvání a společenské nebezpečnosti
 • Proč vzniká kyberšikana a jaké jsou její nejčastější motivy
 • Bezpečné chování dětí/žáků a pedagogických pracovníků v kyberprostoru
 • Role školy/učitelů a rodičů při vstupu dětí do digitálního světa
 • Diagnostické postupy pro detekci kyberšikany
 • Postupy při řešení kyberšikany – spolupráce školy, rodičů a dalších orgánů (OSPOD, Policie ČR) při zjištění kyberšikany
 • Rizika řešení kyberšikany v souvislosti s jinými právními předpisy  (občanský zákoník, zák. o zpracování osobních údajů)
 • Kyberšikana a sociální sítě –  TikTok, Snapchat, Discord, Instagram a další
 • Kyberšikana zaměřená na pedagogické pracovníky (natáčení učitelů a zveřejňování záznamů na sociálních sítích aj.)
 • Odpovědnost školy jako instituce při kyberšikaně – následky konání/nekonání
 • Práva a povinnosti školy, učitelů a žáků v případě zjištěné kyberšikany
 • Dokazování kyberšikany – způsoby zajištění a uchování důkazů kyberšikany
 • Důkazní nouze a právní odpovědnost (kdy může dojít k narušení soukromí žáka)
 • Jak kyberšikaně ve škole předcházet – preventivní programy a postupy, školní program proti šikanování
 • Využití metodického pokynu MŠMT k řešení krizových situací
 • Příklady ze školní praxe

LEKTOR

Ing. Milan HAUSNER

 • Lektor, publicista, autor celé řady článků a publikací o informačních technologiích a kybernetické bezpečnosti
 • Expert pro využívání digitálních technologií ve školách 
 • Ambasador evropského projektu e-safety label
 • Vedoucí tvůrčího týmu státní informační politiky, člen skupiny pro strategii digitálního vzdělávání
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ a školy
 • Ředitel odboru, vedoucí oddělení MŠMT, SPVZ Státní informační politika ve vzdělávání 
 • Vedoucí oddělení školství, expert strategického vzdělávání MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3
 • Ředitel školy se zaměřením na jazyky a ICT 
Termín16.11.2022
Délka kurzu6 hod.
LektorkaIng. Milan Hausner
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 
PlatformaZOOM
Cena2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com