fbpx

AKREDITACE Č.J.: MSMT-21170/2022-4-656​

KREATIVNÍ TECHNIKY VE VÝUCE

„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít v domnění, že je neschopná“ – A. Einstein

Účastníci webináře získají 45 vybraných kreativizačních metod a technik pro rozvoj kreativity dětí a žáků, které lze systematicky zapojovat do edukačního procesu v předškolním a základním vzdělávání a tím dětem dát příležitost rozvíjet své individuální potencionality (předpoklady, silné stránky) a smysluplně propojovat své dosavadní znalosti a dovednosti s aktuálním učivem a dosahovat úspěchů.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Kreativní techniky ve výuce

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Máme-li dětem a žákům ve škole nabídnout co nejoptimálnější podmínky pro jejich celostní rozvoj prostřednictvím rozvoje jejich kreativity, je nezbytné brát v úvahu jejich jedinečnost, jejich možné specifické potřeby, různé učební styly a také možnosti využití rozdílných dimenzí myšlení.

V umění nabídnout každému dítěti, co potřebuje, tkví mistrovství učitelského povolání. Je-li dítěti vyhověno a nalezneme pomyslný „klíč“ k odemknutí jeho potencionalit, může se spustit soukolí procesů tvorby a učení, jež dítěti přinášejí kontinuální pocity kompetence, úspěchů, sounáležitosti a radosti ve vlastním edukačním procesu a mají dalekosáhlé důsledky pro formování jeho osobnosti z hlediska kognitivního, emocionálního, afektivního i motivačního.

Účastníci se dozví, proč některé kreativizační metody u některých dětí fungují a u jiných selhávají a vyzkouší si  jak kreativitu u dětí stimulovat v různých vývojových obdobích a jak její projevy nepotlačovat, jak předcházet krizi dětského tvůrčího projevu, jež může mít dalekosáhlé důsledky pro jeho další osobnostní rozvoj. Budou představeny postupy a teorie (Learning Style Inventory, Myers-Briggs Type Indicator, Teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera), na jejichž základě lze efektivně individualizovat potřeby dětí a žáků při vyučování a účinným vyběrem kreativizační metod umožnit dětem využít svůj potenciál na maximum.

UKÁZKA Z OBSAHU

 • Co je to kreativita a kreativní techniky ve výuce
 • Pohledy na kreativitu jako schopnost/vlastnost osobnosti z pohledu sociologie, psychologie a pedagogiky
 • Proč kreativitu u žáků v edukačním procesu systematicky rozvíjet
 • Představení vybraných kreativizačních metod a technik a jejich praktického využití ve výuce
 • Jak jednotlivé metody a techniky zapojovat do vyučování v rámci každého dne/týdenních projektů/dlouhodobých projektů
 • Jak prostřednictvím rozvoje kreativity rozvíjet jedinečné talenty žáků a kompenzovat případné nedostatky (např. u žáků s SPU a SPCH)
 • Proč určité metody u některých žáků fungují a u jiných selhávají
 • Koncept „little c“ – malé tvořivosti, která se projevuje v každodenním jednání žáků – konkrétní příklady jak je rozvíjet v osobním i školním životě
 • „Zabijáci“ kreativity u dětí v různých stádiích vývoje
 • Jak předcházet krizi dětského tvůrčího projevu (vycházíme-li z předpokladu, že každé dítě je přirozeně kreativní, ale během povinné školní docházky tuto schopnost ztrácí)
 • Jak koncipovat úkoly tak, aby odbourávaly obavu ze špatného řešení
 • Rozdíl mezi vyučováním zaměřeným na konvergentní-uzavřené a divergentní-otevřené myšlení
 • Možností kreativizačně a aktivizačně pojatého vyučování
  • konstruktivistická výuka
  • smysluplné učení – propojování stávajících znalostí a dovedností dětí/žáků s novými vzdělávacími obsahy
  • problémové vyučování
  • Cool Animal School – Learning through joy – kreativizačně-edukační program – propojuje  výtvarnou, jazykově-literární, dramatickou a zvukově-hudební složkou a využívá principy problémového vyučování
 • Praktické ukázky a reflexe 

LEKTORKA

Mgr. Martina HRKALOVÁ

Lektorka a popularizátorka, dlouhodobě se specializuje na použití kreativizačních metod a technik ve výuce, publikuje články ve sbornících a odborných časopisech, vystupuje ve sdělovacích prostředcích.

 • Působí na na Katedře preprimární a primární pedagogiky PedF Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje Učitelské praktikum a Didaktiku
 • Autorka kreativizačně-edukační strategie Cool Animal School – Learning through joy
 • Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK
 • Během své pedagogické praxe působila na různých typech škol (soukromé, státní, mezinárodní, s programem Montessori, Začít spolu, alternativní i “běžné”). Kromě zkušeností s výukou na 1. a 2. st. ZŠ má zkušenosti také s výukou dětí předškolního věku, s výukou středoškolských studentů, dospělých a studentů tzv. třetího věku.
Termín  29.3.2023
Délka kurzu 8:30 – 14:00
Lektorka Mgr. Martina Hrkalová
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com