JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACE VE ŠKOLE

Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Praktický webinář s přední odbornicí na komunikační procesy, rétoriku a mediální komunikaci Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovskou Ph.D., na kterém získáte komunikační techniky a postupy pro zvládání náročných komunikačních situací jak uvnitř škol, tak směrem k rodičům a veřejnosti.

Pedagogická profese patří z hlediska nároků, které jsou kladeny na kvalitu a rozsah komunikačních dovedností, mezi obory, kde je komunikační obratnost nezbytnou dovedností a předpokladem k úspěšnému zvládnutí pracovní role. Učitel, vychovatel a každý pedagog musí kromě komunikace se žáky zvládat neméně dobře a kvalifikovaně i komunikační výměny ve sféře pracovní či institucionální a v neposlední řadě i komunikaci se zákonnými zástupci.

Účastníci si osvojí komunikační výměny se specifickým zaměřením na náročné komunikační situace ve školním prostředí, které mohou být nepříjemné či konfliktní. Pozornost bude věnována základním principům a pojmům, které s požadovanými komunikačními dovednostmi souvisejí, důraz bude kladen primárně na aplikaci konkrétních postupů a technik v praxi. Program tak nabízí komunikační prostředky, které mohou využít v situacích, kde z nějakých důvodů dochází k dysfunkční komunikaci. 

CÍL WEBINÁŘE:

Vzdělávací program je zacílen na takové komunikační výměny učitelů – primárně s rodiči, se spolupracovníky, s představiteli institucí, atd. – kde dochází k náročné komunikaci. Na komunikační událost pohlíží jako na situační sociální interakci a nabízí základní vhled na možnosti, jak pochopit a analyzovat podstatu vybraných podob interpersonální komunikace, jak se připravit a vést konkrétní rozhovory tak, aby splňovaly nastavené parametry zdravé komunikace a případně jak pracovat s možnými projevy verbální komunikační agresivity, a to vše na základě znalostí a osvojení si určitých komunikačních dovedností, technik a principů strategického či asertivního komunikačního stylu.

Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

  • Divadelní a rozhlasová režisérka a vysokoškolská pedagožka, lektorka rétoriky a komunikace, mediální komunikace, prezentačních a komunikačních dovednosti, věnuje se mediálnímu vzdělávání ve školách
  • Vyučuje rétoriku a mediální předměty na VŠE Praha a Vysoké škole kreativní komunikace
  • Odborný garant studijního oboru Audiovizuální komunikace a tvorba a Otevřené evropská akademie ekonomiky a politiky
  • Působila jako rektorka Akademie managementu a komunikace
  • Autorka celé řady odborných publikací a beletrie – wikipedia.org/Irena Žantovská
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE