EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE VE ŠKOLE​​

Mgr. Rudolf Hadrava

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Webinář je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole. Učitelé mohou často zažívat pocit, že rodiče nechápou, co jim chtějí sdělit a rodiče zase nemusí chápat, co a proč po nich učitelé požadují. Dostávají se tak do neřešitelných situací vzájemného nepochopení a konfliktních situací, což negativně ovlivňuje jejich pedagogickou práci.

OBSAH WEBINÁŘE:

Učitelé se seznámí s principy přesvědčivé komunikace, která dokáže předcházet konfliktním situacím  ve školní praxi i mimo ni. Uvědomí si význam empatie a její vliv na  snižování negativní emoční hladiny při reakcích na námitky žáků, rodičů, ale i kolegů. Dokáží odlišit konstruktivní námitku od výmluvy, přesvědčí se o důležitosti souladu verbální a neverbální komunikace, která zvýší jejich důvěryhodnost při jednání s kolegy a rodiči.

Na modelových příkladech si ujasní s jakým typem chování (manipulací) se můžeme u rodičů setkat (příklady agresivních a pasivních manipulací rodičů) a proč to dělají, kterou strategii při řešení konfliktu použít, jak správně s rodiči komunikovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a pokud již konfliktní situace nastane, jak na ni správně reagovat, aby všechny zúčastněné strany bez zbytečných emocí dospěly k oboustranně spokojenému řešení (win-win).

Webinář prohlubuje schopností pedagogických pracovníků efektivně komunikovat v situacích, které se mohou jevit jako obtížné a umět řešit konfliktní situace s pozitivním výsledkem.

Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava

hadrava
  • Certifikovaný lektor, kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí, zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovedností pedagogických pracovníků, budování a udržení autority učitelů a na komunikační dovednosti.
  • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole, Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
  • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu aj.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE