HYPERAKTIVNÍ CHOVÁNÍ A NEPOZORNOST U DĚTÍ A ŽÁKŮ, ADHD, ADD A KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ TRAUMA

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Tento prakticky zaměřený webinář poskytne návod k práci s nepřizpůsobivým žákem ve třídě, naučíme se s ním adekvátně komunikovat, vhodně využívat pochvalu, motivovat ho a efektivně pracovat s kritikou. Budeme pracovat s takovými tématy jako jsou vnitřní motivace, bezpečné prostředí, efektivní zpětná vazba, konstruktivní kritika a jiné. Ukážeme si, jak s dětmi komunikovat v emočně vyhrocených situacích a jak zvládat každodenní situace v třídním kolektivu.

Webinář se zaměřuje na pomoc pedagogům při práci s žáky s poruchami pozornosti a chování. Zabývá se hyperaktivními projevy, psychomotorickým neklidem a poruchami pozornosti u dětí a žáků. Uvedeme charakteristiky ovlivňující chování u dětí/žáků s ADHD, ADD a řekneme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem. Nabídneme optimální výchovně vzdělávací strategie a cesty k tomu, jak přispět ke zklidnění emocí dítěte/žáka s projevy hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti.

Zvládnout syndrom ADHD chce především velkou míru trpělivosti a dostatek času. Budeme společně nastavovat možnosti, jak tyto žáky učit tvořivě, na co si dávat pozor a jak zvládat nastalé krizové situace. ADHD nemá primární vliv na intelekt a nesnižuje jej, působí však v psychickém vývoji dítěte poměrně rozsáhlé obtíže. Správně nastavené hranice, spolupráce, důslednost a lidský přístup, jedině takto lze takového žáka dobře zvládnout a strávit s ním příjemné hodiny, kdy bude spokojený pedagog, žák i zbytek třídy.

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

    • Lektorka sociálně-psychologických a speciálně-pedagogických dovedností s mnoholetou pedagogickou praxí
    • Zabývá se mentoringem, mediací a facilitací ve školství, podporou pedagogů v rámci inkluzivního vzdělávání (certifikovaný implementátor se zkouškami MŠMT/NUV/NIDV), primární prevencí rizikového chování 
    • Zakladatelka a ředitelka doprovázející organizace pro pěstounské rodiny Elrond z.ú.
    • Pověřená osoba k výkonu sociálně právní ochrany dětí
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE