Manažer dalšího vzdělávání
Rekvalifikační kurz
Manažer dalšího vzdělávání l

AKREDITOVANÝ KURZ MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kód profesní kvalifikace: 75-021-T | Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | Akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387

Kurz je určen především pro současné a budoucí HR pracovníky, manažery vzdělávání, koordinátory vzdělávání a vzdělávacích akcí a lektory. Absolvent získá odborné znalosti v marketingu, projektování vzdělávacích aktivit, řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání, v řízení vzdělávací instituce, analýze vzdělávacích potřeb, evaluaci a hodnocení vzdělávacích akcí. Kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky pro získání profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Uchazeč získá Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu MŠMT profesní kvalifikace NSK.

PROFESNÍ ZKOUŠKA: Úspěšným vykonáním uchazeč získá celostátně uznávané osvědčení dle profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí.


GARANT A LEKTOR: JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


STRUKTURA KURZU: Na kurz budou připraveny případové studie, na kterých si účastníci ověří své kompetence ke složení profesní zkoušky. Zároveň si zpracují návrhy vlastních případových studií zaměřených na preferovanou profesní odbornost. Součástí kurzu jsou učební materiály. Hodinová dotace kurzu je 150 hodin.

TEORETICKÁ ČÁST:
 • Pravidla a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a autorizací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Legislativní prostředí vzdělávací instituce, klíčové legislativní normy a strategické dokumenty pro vzdělávání dospělých
 • Řízení činnosti v instituci vzdělávání, možná rizika fungování, příčiny jejich vzniku a způsoby její eliminace
 • Kvalitní lektorský tým, nejčastější chyby lektora, zhodnocení vedení výuky
 • Základní postupy a principy při tvorbě finančního rozpočtu vzdělávací instituce
 • Aktuální marketingové trendy a marketingové nástroje pro vzdělávací instituce –výhody a nevýhody a jejich efektivní použití
 • Posouzení situace na vzdělávacím trhu a identifikace typů potenciálních klientů pro konkrétní vzdělávací instituci
 • Analýza návratnosti prostředků vložených do vývoje nového vzdělávacího programu, možná rizika vzdělávacího projektu a způsob jejich předcházení
 • Metody a techniky zjišťování a hodnocení vzdělávacích potřeb – výhody a nevýhody a jejich efektivní použití
 • Vzdělávací program, rámcový obsah, stanovení cílů, způsob evaluace, vhodný hodinový rozsah, materiálně technické vybavení, zajištění bezpečnosti aktivit, personální zajištění a vhodné doprovodné služby
 • Plán realizace vzdělávacího programu a jeho ekonomická optimalizace
 • Využití distančního vzdělávání, jeho druhy, formy a specifika, možnosti technologie
 • Vybrané typy distančního vzdělávání - webináře, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (masové otevřené on-line kurzy), e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
 • Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí, vhodné nastavení systému evaluační činnosti v rámci organizace

PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Na kurz bude připraveno 10 případových studií, na kterých si účastníci ověří své kompetence ke složení zkoušky profesní kvalifikace:
 • Zpracují si vlastní návrhy případové studie zaměřené na preferovanou profesní oblast a praktickým předvedením si vyzkouší konkrétní řešení dle požadavků kritérií hodnotícího standardu NSK
 • Sestaví si rámcový vzdělávací obsah vzdělávacího programu na vzorovém formuláři – určí si cílovou skupinu vzdělávání, případně si ji upřesní, cíle vzdělávání, hodinový obsah, časový plán realizace apod.
 • Vyzkouší si postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce na pozadí platného legislativního prostředí vzdělávání dospělých
 • Osvojí si principy tvorby podnikové strategie vzdělávací instituce, sestavení finančního rozpočtu včetně možných rizik fungování
 • Vyzkouší si tvorbu marketingovou strategie se zaměřením na aktuální marketingové trendy a analýzu vzdělávacích potřeb
 • Sestaví si nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta
 • Za pomocí videoukázky nebo modelové situace si vyzkouší hodnocení vedení výuky lektorem s důrazem na jeho chyby, verbální projev, použití nevhodných vzdělávacích metod, motivaci účastníků apod.
 • Navrhnou si postup a kroky potřebné k vytvoření a využití jimi vybraného typu distančního vzdělávání - webináře, LMS, MOOC, e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
 • Vhodně si nastaví systém evaluační činnosti v rámci organizace a vytvoří si evaluační dotazník pro vlastní vzdělávací akci


SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Uchazečovi kompetence budou ověřovány na připravených případových studií. Uchazeč si u zkoušky vybere 2 - 3 případové studie a v návaznosti na teoretické a praktické znalosti navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií hodnotícího standardu NSK. Součásti zkoušky je ústní ověření a praktické předvedení.

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Manažer dalšího vzdělávání (kód: 75-021-T). Více informací zde...  NSK

Profesní kvalifikace:

Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T)

Termíny kurzu:

19.06.2020 - 31.10.2020, 17.07.2020 - 30.11.2020, 14.08.2020 - 20.12.2020,

11.09.2020 - 31.01.2021, 16.10.2020 - 28.02.2021

Délka kurzu:

150 hod

Cena:

18.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky kurzu je zkouška v ceně kurzu.

Garant a lektor:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Manažer dalšího vzdělávání, kód 75-021-T, odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED
Osvědčení a absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu č.j.: MŠMT-33753/2019-1/387Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno