Lektor dalšího vzdělávání
Rekvalifikační kurz
Lektor dalšího vzdělávání

AKREDITOVANÝ KURZ LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kód profesní kvalifikace: 75-001-T | Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | Akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387

Kurz připravuje účastníky na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace a na vykonání odborné zkoušky profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč získá Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu MŠMT profesní kvalifikace NSK.

PROFESNÍ ZKOUŠKA: Úspěšným vykonáním uchazeč získá celostátně uznávané osvědčení dle profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí. Účastník kurzu získá osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu, na základě kterého může získat oprávnění (živnostenský list) pro výkon činnosti Lektora dalšího vzdělávání.

GARANT A LEKTOR: JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


STRUKTURA KURZU:

TEORETICKÁ ČÁST:
 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, kritéria hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých
 • Lektorské formy a metody ve vzdělávání dospělých, didaktické technicky a učební pomůcky
 • Kvalitní lektorský tým, nejčastější chyby lektora, zhodnocení vedení výuky lektorem
 • Koučink jako metoda vzdělávání – profesní, business, týmový, pro jednotlivce
 • Práce se specifickými skupinami dospělých, i se skupinou 55+
 • Vzdělávací program – obsah kurzu, struktura, vzdělávací cíle, očekávané kompetence, materiálně technické zázemí, lektorský tým atd.
 • Učební plán - stanovení vzdělávacích cílů preferované profesní oblasti, přiřazení vhodných kompetencí
 • Nástroje pro zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Běžně užívané prezentační techniky (HW, SW), prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Motivace účastníků – přesvědčivost projevu, zaujetí pro danou tématiku, podnětné příklady, otázky vedoucí k vlastnímu objevování
 • Negativní chování účastníka vzdělávacího kurzu – modelová situace, odklon, adekvátní a účinná reakce ze strany lektora
 • Nevhodné a nerelevantní diskusní vstupy ze strany účastníků kurzu
 • Vytvoření odpovídajícího prostředí a vhodných podmínek pro realizaci kurzu - technické a organizační problémy
 • Vybrané typy distančního vzdělávání - webináře, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (Masové otevřené on-line kurzy), e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů, metody hodnocení a evaluační nástroje pro ověření úrovně dosažených kompetencí
 • Výstupní hodnocení a návrh na zlepšení v návaznosti na kritéria hodnocení
 • Evaluační dotazník – hodnocení programu, lektora, pomůcek, kvality výuky aj.
 • Pravidla a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce podle zákona č. 563/2004 Sb., a autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.
 • Legislativní prostředí vzdělávací instituce, klíčové legislativní normy a strategické dokumenty pro vzdělávání dospělých

PRAKTICKÁ ČÁST:
 • Připraví vlastní vzdělávací program na vzorovém formuláři - název programu, kurzu, vzdělávací cíle, osnova kurzu, očekávané kompetence účastníků programu atd.
 • Rozpracuje obsah semináře/kurzu do minutového scénáře – vhodná volba didaktických pomůcek a metod vzdělávání
 • Rozepíše učební plán na vzorovém formuláři – stanoví si vzdělávací cíle preferované profesní oblasti, přiřadí k vybraným vzdělávacím cílům správné kompetence
 • Připraví prezentaci vlastního vzdělávacího programu - příprava ukázky vlastní výuky, rozbory příkladů z praxe
 • Připraví si učební texty ke svému vzdělávacímu programu
 • Sestaví nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta
 • Naučí se lektorské dovednosti a kompetence, práci se skupinou
 • Řešení modelových situací zaměřených na specifické skupiny dospělých a skupinu 55+
 • Vyzkouší didaktické techniky a pomůcky na modelové situaci – praktické ukázky
 • Ověří si lektorské kompetence na modelových situacích, praktické řešení
 • Vyzkouší si ukázky interakce s účastníky vzdělávacího programu
 • Za pomocí videoukázky nebo modelové situace si vyzkouší hodnocení vedení výuky lektorem s důrazem na jeho chyby, verbální projev, použití nevhodných vzdělávacích metod, motivaci účastníků apod.
 • Navrhne si postup k vytvoření jim vybraného typu distančního vzdělávání - webináře, LMS, MOOC, e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
 • Zpracuje evaluační dotazník vlastní vzdělávací akce
 • Osvojí si postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce na pozadí platného legislativního prostředí vzdělávání dospělých
 • Řešení praktických příkladů z praxe ke zkoušce
 • Písemný test nanečisto

SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Součástí zkoušky je test ze standartu Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých. Test obsahuje 30 otázek. Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek. Úspěšné splnění testu je podmínkou pro celkové hodnocení uchazeče stupněm splnil. Student zpracuje ke zkoušce modelový vzdělávací program. Návrh musí obsahovat název kurzu, cílovou skupinu (dle možnosti odborného zaměření uchazeče i pro skupinu 55+) a osnovu kurzu. Po schválení autorizovanou osobou uchazeč zpracuje požadované podklady pro modelový vzdělávací program a zašle je v elektronické podobě Uchazeč dle zpracovaného minutového scénáře pak předvede ukázkovou hodinu.

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T). Více informací zde...  NSK

Profesní kvalifikace:

Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

Termíny kurzu:

26.6.2020 - 31.10.2020, 15.7.2020 - 30.11.2020, 12.8.2020 - 20.12.2020,

9.9.2020 - 31.1.2021, 14.10.2020 - 28.2.2021

Délka kurzu:

100 hodin

Cena:

16.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky kurzu je zkouška v ceně kurzu.

Garant a lektor:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T (odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7)
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED
Osvědčení a absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu č.j.: MŠMT-33753/2019-1/387Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno