Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost Academy Education, s.r.o, se sídlem Na Stárce 946/7, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 08446466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319040 (dále jen poskytovatel), bude poskytnuté osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR).

2. Jméno, příjmení, datum a místo narození jsou nezbytnými údaji k vydání certifikátu. Kontaktní údaje (telefon a email) jsou nutné k případné komunikaci s objednatelem. Všechny tyto údaje budou použity pouze k výše uvedenému účelu.

3. Objednavatel si je vědom toho, že poskytovatel může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv odmítnout a to prostřednictvím emailu, který zašle poskytovateli na kontaktní adresu.

Academy Education, s.r.o, se sídlem Na Stárce 946/7, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 08446466, jako správce osobních údajů, vydává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR) Zásady ochrany osobních údajů.

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Společnost Academy Education, s.r.o, se sídlem Na Stárce 946/7, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 08446466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319040 2 (dále jen správce)

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Na Stárce 946/7, 150 00 Praha 5

email: info@academyeducation.cz, slavikova@academyeducation.cz

telefon: +420775 155 079

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jméno, příjmení, datum a místo narození jsou nezbytnými údaji k vydání certifikátu. Kontaktní údaje (telefon a email) jsou nutné k případné komunikaci s objednatelem. Všechny tyto údaje budou použity pouze k výše uvedenému účelu.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

3. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

3.1 plnění smlouvy a poskytování služeb;
3.2 splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
3.3 marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

4. Objednavatel si je vědom toho, že správce společnost Academy Education, s.r.o., může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních nabídek a sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv odmítnout a to prostřednictvím emailu, který zašle provozovateli na kontaktní adresu info@academyeducation.cz

5. Osobní údaje získává a zpracovává správce v souladu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále jen zákon), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen GDPR).

5.1. Zdroj osobních údajů: Zdrojem osobních údajů je vyplnění formuláře o registraci na kurz.
5.2. Přístup třetích osob: Osobní údaje může správce zpřístupnit i orgánům veřejné moci ze zákonných důvodů.
5.3. Doba zpracovávání: Osobní údaje zpracovává správce na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich shromažďování. V případě emailové adresy zpracovává správce údaje na dobu neurčitou do doby odvolání tohoto souhlasu. Takové zpracování elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv odmítnout a to prostřednictvím emailu, který zašle pořadateli.
5.4. Forma zpracování a zabezpečení: Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
5.5. Odvolání souhlasu: Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním emailu na e-mailovou adresu info@academyeducation.cz
5.6. Poučení o právech subjektu údajů. Subjekty osobních údajů mají právo požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, správce je povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem na adrese info@academyeducation.cz. Pokud subjekt uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě.

IV. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží /služeb/, realizaci plateb na základě smlouvy zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


V Praze dne 1.9. 2020

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno